บทความรายงานผลการดำเนินงาน เดือนเมษายน 2564

ข้าพเจ้านางสาวศรัณยา เปล่งรัศมี ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง ในส่วนของการดำเนินงานของเดือนเมษายน 2564 นั้นเป็นการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูล01 แบบสอบถามข้อมูลบุคคลครัวเรือนและชุมชน02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบโควิด-19 ของทั้ง 5 หมู่บ้านในเดือนเมษายน ได้แก่ หมู่1 บ้านกระสัง, หมู่2 บ้านน้อย, หมู่12 บ้านตาเบ้า และหมู่15 บ้านท่าสว่างม.19 บ้านอุดมธรรม การเก็บข้อมูลของทั้ง 5 หมู่บ้านดังกล่าวนำเดินการได้อย่างราบรื่น

และในเดือนเมษายนข้าพเจ้าได้ทำการดำเนินการฝึกอบรมทักษะทั้ง4 ด้าน

1) ด้านดิจิทัล Digital Literacy

2) ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy

3) ด้านการเงิน Financial Literacy

4) ด้านสังคม Social Literacy

เสร็จเรียบร้อย

อื่นๆ

เมนู