มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 60 ตำบล ในจังหวัด บุรีรัมย์ ข้าพเจ้า นาย ปานะพันธ์ เกียรตินอก เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

 

ข้าพเจ้า ได้ดำเนินการสำรวจ หมู่บ้านโคกเขา ตำบลโคกมะม่วง อำเภอ ปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์  จากสำรวจหมู่บ้าน พบว่า หมู่บ้านแห่งนี้ มีสถานที่โบราณเรียกว่า สถูป เป็นสถานที่ ท่องเที่ยง ซึ่งในสถูปแห่งนี้ ได้มีการจดบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของคอมมิวนิสต์ หรืออีกชื่อหนึ่งกลุ่ม ปลดแอก อีกทั้งหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีโครงการป้องกันภัยและบรรเทาภัยจากน้ำ แก้มลิงบ้านโคกเขา ค่อยไว้ใช้ยามแล้ง ภายในหมู่บ้าน ชาวบ้านได้จัดกลุ่มทำข้าวโป่ง ซึ่งเมื่อทำเสร็จแล้วจะนำ ข้าวโป่ง ขั้นตอนในการทำ นำข้าวเหนียวไปตำให้เหยียวเป็นก้อนๆ หลังจากนั้น นำมาปั้นเป็นแผ่น บางๆเป็นรูปวงกลม แล้วจึ่งนำไปปิ่งบนเตาถ่านร้อนๆ เมื่อเสร็จทุกขั้นตอนนำแพ็คใส่ถุง นำไปขายเพื่อเอากำไร เป็นการสร้างรายได้อีกทางเลือกหนึ่งของหมู่บ้านในตำบลนี้

จากการสำรวจทั้งหมู่บ้านโคกเขา พวกเราได้เห็นบรรยากาศและภูมิปัญญาท้องถิ่น ชาวบ้านมีความสุขกับความเป็นอยู่ อยู่อย่างพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาล ที่ 9

 

อื่นๆ

เมนู