ข้าพเจ้านางสาวแพรไหม จันทร์นวล ประเภทบัณฑิตจบใหม่ AG 02(02) ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร : AG02-(01-03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบ

บูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายร่วมกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่2 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

ได้วิเคราะห์ข้อมูลตามที่ได้รับหมอบหมายในวันเดือนเมษายน  2564 และร่วมกันจัดทำสรุปตามข้อมูลที่ได้ลงพื้นที่ที่ได้หมอบหมาย

ได้นำข้อมูลมาเรียบเรียงข้อมูลเพิ่มเติมและรวบรวมข้อมูลของแต่ละหมู่บ้านส่งตามที่ได้รับมอบหมาย

สำหรับบ้านนาโพธิ์หมู่ที่ 1 และหมู่ที่2 ข้าพเจ้า ได้เลือกหมู่ที่ 1 เป็นตัวอย่างในการนำเสนอการผลิตของคนในชุมชน คือ กลุ่มทอผ้าไหมของร้านผ้าตุ้มทอง

และเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในช่วงเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม สำหรับบ้านนาโพธิ์หมู่ที่1 และบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่2 ได้มี การจัดจุดคัดกรองในแหล่งที่เป็นจุดเสี่ยง เช่น ตลาดสด

และมีการรณรงค์ให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ฉีดวัคซีนโควิด -19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ลดการระบาดในวงกว้าง และป้องกันการเสียชีวิตในพื้นที่อำเภอนาโพธิ์ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 (ภาพจากการลงพื้นที่ของนายอำเภอนาโพธิ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาโพธิ์ สาธารณสุขอำเภอนาโพธิ์ และเทศบาลตำบลนาโพธิ์ )

 

วันที่ 1-7 เดือนพฤษภาคม 2564 ได้เก็บภาพเพิ่มเติมและรวบรวมข้อมูลในการลงบทความ และในวันที่ 8-14 เดือนพฤษภาคม  2564 รวบรวมข้อมูลในการลงบทความและเขียนบทความเผยแพร่ทางออนไลน์

วันที่ 15-17 เดือนพฤษภาคม 2564 ลงบทความออนไลน์และดำเนินการส่งรายงานผลการปฏิบัติผ่านทางออนไลน์เพื่อลดระยะห่างเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้การดำเนินการต่อไป เมื่อได้ดำเนินการที่ได้รับมอบหมายแล้ว ข้าพเจ้าและทีมงาน จะนำข้อมูลดังกล่าวมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลและนำทักษะที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติม มาใช้เพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชยอย่างยั่งยืน และเพื่อใช้ในแผน​ปฏิบัติ​งา​น ในการพัฒนา​สัมมาชีพ​ยก​ระดับ​ผลผลิต​ภัณฑ์​ OTOP หรือ​อาชีพ​อื่นๆ​ ให้ตําบล​มี​รายได้​เพิ่ม​มาก​ขึ้น​ 5% และ​ยก​ระดับ​การ​ท่อง​เที่​ยว

วิดีโอของชุมชน ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู