ข้าพเจ้านางสาวแพรไหม จันทร์นวล ประเภทบัณฑิตจบใหม่ AG 02(02) ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร : AG02-(01-03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบ

บูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายร่วมกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ปฏิบัติงานภายใต้แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยการประชุมผ่านระบบ Google meet ในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ 2564 เวลา 10.30 น. เพื่อวางแผนการทำงานและการลงพื้นที่ในเดือนมิถุนายน

งานช่วงวันที่ 23-28 พฤษภาคม พ.ศ 2564 คือ 1. กิจกรรมขั้นตอนลงทะเบียนฉีดวัคซีน 2. กิจกรรมสัมภาษณ์ อาการ และผลหลังจากฉีดวัคฉีดซีน 3. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ (บ้านหนองต่อ) 4. กิจกรรมให้ความรู้เรื่องวัคซีน (บ้านหนองหว้า) 5. กิจกรรมรณรงค์มาฉีดวัคซีน

งานช่วงที่ 2 การลงพื้นที่ รักษาสิ่งแวดล้อมเดือนมิถุนายน ซึ่งลงพื้นที่ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ 2564 ช่วงเวลาตั้งแต่ 08.30 น. สถานที่บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 11 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีการนัดหมายในวันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ 2564

 

วันที่ 1-5 เดือนมิถุนายน 2564 ได้เก็บภาพเพิ่มเติมและรวบรวมข้อมูลในการลงบทความ และในวันที่ 6-14 เดือนมิถุนายน 2564 รวบรวมข้อมูลในการลงบทความและเขียนบทความเผยแพร่ทางออนไลน์

วันที่ 14-15 เดือนมิถุนายน 2564 ลงบทความออนไลน์และดำเนินการส่งรายงานผลการปฏิบัติผ่านทางออนไลน์เพื่อลดระยะห่างเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ตามที่ได้รับมอบหมาย

ซึ่งการลงพื้นที่ ทั้งการปฏิบัติงานในระหว่างมาตราการการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้รับการร่วมมือที่ดีจากผู้ร่วมปฏิบัติงานและการให้ความร่วมมือจากคนในพื้นที่ในระหว่างการลงพื้นที่เป็นอย่างดี การดำเนินการจึงเป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้การดำเนินการต่อไป เมื่อได้ดำเนินการที่ได้รับมอบหมายแล้ว แผนการต่อไปคือ การจัดทำแผ่นพับ เส้นทางท่องเที่ยว และ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ ตามการวิเคราะห์ข้อมูลและทักษะที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชยอย่างยั่งยืน และใช้ในแผน​ปฏิบัติ​ งา​น การพัฒนา​สัมมาชีพ​ยก​ระดับ​ผลผลิต​ภัณฑ์​ OTOP หรือ​อาชีพ​อื่นๆ​ ให้ตําบล​มี​รายได้​เพิ่ม​มาก​ขึ้น​ 5% และ​ยก​ระดับ​การ​ท่อง​เที่​ยว

วิดีโอประกอบการลงพื้นที่การปฏิบัติงาน ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู