ข้าพเจ้านางสาวแพรไหม จันทร์นวล ประเภทบัณฑิตจบใหม่ AG 02(02) ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร : AG02-(01-03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบ

บูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายร่วมกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

เนื่องจากการประชุมผ่านทาง Google meet ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 งานที่ได้รับมอบหมาย ตามกำหนดการเดิมของกลุ่ม จะนำเสนอเกี่ยวกับกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อนำไปต่อยอดโดยจะลงพื้นที่ในเดือนกรกฎาคม

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มเสนอ โอ่งผ้าไหมสาเกตุ

ขอบคุณภาพจากโครงการในมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ

แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ใกล้เคียงจึงทำให้ต้องเลื่อนกำหนดการในการลงพื้นที่กิจกรรมออกไป ซึ่งการแพร่ระบาดของโควิด-19 เกิดขึ้นในพื้นที่ใกล้เคียงบ้านนาโพธิ์และมีผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงที่อยู่ในพื้นที่ตลาดสดบ้านนาโพธิ์ จึงทำให้มีการปิดตลาดชั่วคราวตามมาตราการและมีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ

ซึ่งวิธีการในการป้องกันนั้น คนในพื้นที่ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือกันอย่างดี ซึ่งเห็นได้จากการที่ทุกคนให้ความร่วมมือในระหว่างที่เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่ใกล้เคียง โดยการที่ไม่ไปรวมกลุ่มกันในพื้นที่สาธารณะและการเดินทางในช่วงที่เสี่ยงค่อนข้างน้อย จึงทำให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสามารถจำกัดพื้นที่เสี่ยงได้ง่ายขึ้น จึงทำให้ผู้เสี่ยงไม่มากขึ้น ซึ่ง ณ ปัจจุบัน สถานการณ์ค่อนข้างดีขึ้นและสามารถเปิดตลาดสดได้ตามปกติ แต่อยู่ในการดูแลตามมาตราการที่เข้มข้นขึ้นมาก

ดังนั้น การป้องกันตัวเองคือ สิ่งจำเป็นอย่างแรกเพื่อจะได้ไม่เกิดการเสี่ยง

ขอบคุณภาพการรณรงค์ในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ฉะนั้นการดำเนินการต่อไป เนื่องจากความจำเป็นเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 แผนการลงพื้นที่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จะกำหนดการใหม่ และมีแผนการต่อไป คือ การจัดทำแผ่นพับ เส้นทางท่องเที่ยว และ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตำบลนาโพธิ์ เพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน และมีแผน เพื่อการพัฒนา​สัมมาชีพ​ยก​ระดับ​ผลผลิต​ภัณฑ์​ OTOP หรือ​อาชีพ​อื่นๆ​ ให้ตําบล​มี​รายได้​เพิ่ม​

วิดีโอการลงพื้นที่ กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโควิด

 

อื่นๆ

เมนู