ข้าพเจ้านางสาวแพรไหม จันทร์นวล ประเภทบัณฑิตจบใหม่ AG 02(02) ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร : AG02-(01-03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายร่วมกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่2 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

ได้วิเคราะห์ข้อมูลตามที่ได้รับหมอบหมายในวันที่ 16-17 เดือนมีนาคม  2564 และร่วมกันจัดทำสรุปตามข้อมูลที่ได้ลงพื้นที่ที่ได้หมอบหมายของแต่ละหมู่บ้าน

 

 

และได้นำข้อมูลมาเรียบเรียงข้อมูลเพิ่มเติม วันที่ 27-31 เดือนมีนาคม  2564

สำหรับบ้านนาโพธิ์หมู่ที่1 พื้นที่บ้านนาโพธิ์หมู่ที่ 1 เป็นละแวกที่อยู่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับหมู่ที่2 ในอดีตหมู่บ้านบริเวณนี้มีแต่ความแห้งแล้ง จึงต้องหาเลี้ยงชีพด้วยความยากลำบาก แต่พอมีความช่วยเหลือเข้ามา (ทางวังเข้ามาพบสนใจเกี่ยวกับการทอผ้าไหมของคนในชุมชน) ทำให้คนในชุมชนหาเลี้ยงชีพด้วยการทอผ้ามาถึงปัจจุบัน จำนวนครัวเรือน ทั้งหมด  252 ครัวเรือน จำนวนผู้ชาย ทั้งหมด 398 คน และจำนวนผู้หญิง ทั้งหมด 425 คน รวมทั้งหมด 823 คน

จุดเด่นของหมู่บ้าน เป็นชุมชนที่ทอผ้าและประกอบอาชีพเกษตกร สถานที่ที่น่าสนใจ มีแหล่งน้ำประจำหมู่บ้านที่ใช้ร่วมกันและศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อำเภอนาโพธิ์

ความต้องการของหมู่บ้าน แม้มีการช่วยเหลือเข้ามาในอดีต แต่ผ้าไหมนั้น มีคนในชุมชนทำมากขึ้น ทำให้มีการผลิตที่มากเกินไป ดังนั้นเกิดความต้องการที่จะหาตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ของตนในชุมชน และการหาอาชีพอื่นๆ เสริมรายได้ การเข้ามาช่วยเหลือของส่วนรวม

ปัญหาของหมู่บ้าน ความยากจน ที่เกิดจากกู้ยืมเงินมาเป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพ ความเข้าถึงข้อมูลในปัจจุบัน เทคโนโลยีในการพัฒนาทักษะ เช่น ช่องทางการค้าขาย

ข้อเสนอแนะ อยากให้มีการส่งเสริมการหารายได้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนและความร่วมมือของคนในชุมชน

 

 

สำหรับบ้านนาโพธิ์หมู่ที่2 เป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงกับบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่1   การประกอบอาชีพจึงใกล้เคียงกัน คือ การทอผ้า การทำนาเป็นหลัก จำนวนครัวเรือน ทั้งหมด168 ครัวเรือน

จุดเด่นของหมู่บ้าน มีการทอผ้าแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการแยกมาทำเป็นแบบส่วนตัวตามที่รับงานมา มีแหล่งน้ำใช้ร่วมกันของคนในชุมชน การทำการเกษตร

เช่น การปลูกผัก ทำไร่ การเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว

ความต้องการของหมู่บ้าน การหารายได้เสริม การประกอบอาชีพอย่างอื่นๆ การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภายในหมู่บ้าน เช่น ผ้าไหม ผลผลิตทางการเกษตร

ปัญหาของหมู่บ้าน ความยากจน จากการกู้ยืมเพื่อใช้เป็นต้นทุนทางการผลิตของครัวเรือน การให้ความร่วมมือของคนในชุมชน

ข้อเสนอแนะ การส่งเสริมการสร้างรายได้ การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน การส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสร้างความร่วมมือภายในชุมชน

 

 

วันที่ 1-4 เดือนเมษายน  2564 ได้เก็บภาพเพิ่มเติมและรวบรวมข้อมูลในการลงบทความ และในวันที่ 5-9 เดือนเมษายน 2564 รวบรวมข้อมูลในการลงบทความและเขียนบทความเผยแพร่ทางออนไลน์

ทั้งนี้การดำเนินการต่อไป เมื่อได้ดำเนินการที่ได้รับมอบหมายแล้ว ข้าพเจ้าและทีมงาน จะนำข้อมูลดังกล่าวมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลและนำทักษะที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติม มาใช้เพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชยอย่างยั่งยืน และเพื่อใช้ในแผน​ปฏิบัติ​งา​น ในการพัฒนา​สัมมาชีพ​ยก​ระดับ​ผลผลิต​ภัณฑ์​ OTOP หรือ​อาชีพ​อื่นๆ​ ให้ตําบล​มี​รายได้​เพิ่ม​มาก​ขึ้น​ 5% และ​ยก​ระดับ​การ​ท่อง​เที่​ยว

วิดีโอของชุมชน ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู