1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC01 - ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช
  4. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามครัวเรือนและชุมชน บ้านศรีเจริญ บ้านเมืองโพธิ์ และบ้านประดู่ ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามครัวเรือนและชุมชน บ้านศรีเจริญ บ้านเมืองโพธิ์ และบ้านประดู่ ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

บ้านเสือแช่ “คลาตรัม”

มยุรี  ทะเลิงรัมย์

บ้านศรีเจริญ  หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า  บ้านเสื้อแช่  ที่แปลมาจากภาษาเขมรว่า “คลาตรัม”เมื่อหลายร้อยปีก่อนมีสองตายายคู่หนึ่งมาอาศัยอยู่ที่หมู่บ้าน  ชื่อ ตาศรี ยายเวอ  เป็นผู้บุกเบิกหมู่บ้านแห่งนี้  ซึ่งสภาพหมู่บ้านแต่ก่อนเป็นป่ารก  มีเสือมานอนแช่ที่หนองน้ำในหมู่บ้าน  และเป็นที่มาของคำว่า  “คลาตรัม”  ปัจจุบันใช้ชื่อว่า  ศรีเจริญ  ข้าพเจ้านางสาวมยุรี  ทะเลิงรัมย์  ได้รับหน้าที่สำรวจแบบสอบถามครัวเรือน  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  1  ตำบล 1  มหาวิยาลัย  ของมหาวิทยาลัยราชัฏบุรีรัมย์   เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ   สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่ายั่งยืนของชุมชน  และสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด

บ้านศรีเจริญหมู่ 7 ต.เมืองโพธิ์ อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณสี่ร้อยกว่าคน  พื้นที่อาศัยไม่แออัดเพราะเป็นชุมชนมีพื้นที่กว้าง  เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบปี  2555  คนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก  และอาชีพอื่น  ๆ  เช่นรับจ้างทั่วไป  เลี้ยงสัตว์  ปลูกผัก  ทำสวนผสมปลูกมะม่วง ฝรั่งกิมจู ชมพู่  กล้วย  ในหมู่บ้านมีแหล่งกักเก็บน้ำประปาไว้บริโภคเอง  มีโรงสีข้าวของหมู่บ้าน  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลเมืองโพธิ์

 

เกษตรกรของคนในหมู่บ้านมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น  ใช้เครื่องจักรมาช่วยในการผลิตในยุค 4.0  ทำให้คนในหมู่บ้านนิยมซื้อรถไถ่แทรกเตอร์มารับจ้างไถ่  และฤดูเก็บเกี่ยวจะใช้รถเกี่ยว  เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว  แหล่งกักเก็บน้ำของหมู่บ้านเป็นสระน้ำขนาดใหญ่ที่ใช้เป็นน้ำประปาของหมู่บ้านพบปัญหาเรื่องบางครั้งน้ำมีตะกอนและน้ำขุ่นเหลือง  จุดเด่นหมู่บ้านศรีเจริญได้มีการก่อตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมานานตั้งแต่ปี 2532 พัฒนามาเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลเมืองโพธิ์  มีห้องเรียน 5 ห้อง รับเด็กอายุ 2-3  ขวบ ปัจจุบันมีเด็กจำนวน 78 คน  มีงบประมาณจัดสรรมีอาหารกลางวัน  มีนม สื่อพัฒนาการให้เด็กมากมาย

 

 

อื่นๆ

เมนู