ข้าพเจ้านางสาวญานิศา กรุงกลาง ประเภทประชาชน AG 30-2 ตำบลดอนกอกอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่พร้อมกับคณะอาจารย์และคนในชุมชนตำบลดอนกอก เพื่อประชุมประชาคมหารือและได้ให้ผู้นำแต่ละหมู่บ้านได้แสดงแนวทางเกี่ยวกับอาชีพและความต้องการของในชุมชนจากการประชุมร่วมกันมาคนในชุมชนตำบลดอนกอก จะทำการทอผ้าไหมเกือบจะทุกหลังคาเรือนและบางส่วนจะเลี้ยงโค กระบือเป็นจำนวนมากและสิ่งที่คนในชุมชนต้องการให้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1ตำบล1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ช่วยในเรื่องการจัดหาสีย้อมผ้าไหมและออกแบบลายผ้าไหมและในเรื่องของโค กระบือในขณะที่ชุมชนมีความต้องการให้มาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องอาหารเสริมหรือการหมักยีสต์ให้กับคนในชุมชนจะได้ลดต้นทุนในการซื้ออาหารเสริม หลังจากจบการประชุมประชาคมข้าพเจ้าและคณะอาจารย์ได้ร้านขายผ้าไหมของคนในชุมคน     

     การประชุมประชาคม

ร้านขายผ้าไหมในชุมชน

อื่นๆ

เมนู