…ข้าพเจ้า น.ส คำนวน เพาะพูน ประเภทประชาชนทั่วไปได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชนบ้านถาวร หมู่.8ตำบลสวายจีกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2564 ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

 

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลบ้านถาวรหมู่ 8 ตำบลสวายจีกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อรวบรวมเก็บข้อมูล   โดยนำข้อมูลที่ได้ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน  ข้าพเจ้าได้ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถาม และผู้ตอบแบบได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนา

ก่อนที่จะดำเนินการลงพื้นที่เก็บข้อมูลและสำรวจชุมชนข้าพเจ้าได้ขออนุญาตผู้นำชุมชนบ้านถาวรคือผู้ใหญ่ ประท่วง อาจทวีกุล จากการสอบถามผู้นำชุมชนและลงพื้นที่เก็บข้อมูลและสำรวจชุมชนพบว่า หมู่บ้านถาวรเป็นหมู่บ้านขนาดกลางมีประมาณ 192 ครัวเรือนอาชีพในชุมชนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรพื้นเเศรษฐกิจของชุมชนคือทำนา คนในชุมชนส่วนใหญ่คือทำนาในการเลี้ยงชีพและปลูกผักสวนครัวอื่นๆไว้อุปโภคบริโภค

นอกจากนี้หมู่บ้านถาวรยังมีการทอผ้าไหมเพื่อเป็นอาชีพหารายได้เสริมเริ่มจากการเลี้ยงไหมเองสาวไหมอีกจนถึงทอผ้าเป็นผืนเองไม่ขายเป็นสินค้าโอทอปของหมู่บ้านเพื่อขายเป็นรายได้เสริมเข้าหมู่บ้านและตามครัวเรือนของแต่ละครัวเรือน แต่ปัญหาที่พบในหมู่บ้านถาวรยังหาตลาดรับซื้อผ้าไหมให้เป็นหลักเป็นแหล่งยังไม่ได้

ในอนาคตถ้าสามารถหาตลาดขายผ้าไหมให้ชุมชนบ้านทาวรได้เป็นหลักเป็นแหล่งจะทำให้หมู่บ้านถาวรมีรายได้เสริมที่ดีกว่านี้อย่างแน่นอนเพื่อเป็นรายได้หลักให้แก่ชุมชนในหมู่บ้านถาวรเลยก็เป็นได้

ปัญหาและอุปสรรค…ในการสำรวจข้อมูลในครั้งนี้จะพบว่าบางครัวเรือนไม่มีคนอยู่และบางคนไม่กล้าให้ความร่วมมือเพราะกลัวเป็นมิจฉาชีพเพราะลูกบ้านบางคนโดนมิจฉาชีพหลอกลวงขอข้อมูลไปทำในเรื่องไม่ดีมาแล้ว  ไปบางครัวเรือน   ก็มีสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงที่ดุก็จะทำให้เป็นอุปสรรคที่เข้าหาได้ยากพอสมควรแต่การลงสำรวจข้อมูลในครั้งนี้ก็เป็นไปได้ด้วยดีเพราะบางลูกบ้านเขาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้าน

 

 

อื่นๆ

เมนู