นางสาวจันทร์จิรา สัตยาคุณ ผู้ปฎิบัติงาน ประเภท ประชาชน ประจำตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร:ID08(1)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาราชภัฎบุรีรัมย์

การลงพื้นที่ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ณ เทศบาลนิคมปราสาท มีการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการจัดอบรมขอความรวมมือจากชาวบ้านตำบลปราสาท เข้ามารับฟังการอบรมรวมถึงได้มีการร่วมด้วยกันจัดทำเจลแอลกอฮอล์ และสเปรย์แอลกอฮอล์เพื่อส่งมอบให้กับผู้นำชุมชน อสม.ได้นำไปใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อโควิด-19 และยังช่วยส่งเสริมการป้องกันตนเอง สามารถทำเได้เองทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

 

เนื่องด้วยสถานะการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา2019 เพื่อป้องกันการแร่ระบาดของเชื้อไวรัส2019 การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือสเปรย์แอลกอฮอล์เป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องทำเมื่อไปสัมผัสหรือยิบจับสิ่งของต่างๆในที่สถานะ โดยแอลกอฮอล์เจลป้องกัน covid-19 ควรมีแอลกอฮอล์ 70%

อื่นๆ

เมนู