ข้าพเจ้า นายเกรียงศักดิ์  ยอดเยี่ยม นักศึกษา

หลักสูตรMS07 ตำบลไทยเจริญ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1ตำบล1มหาวิทยาลัย

จากมหาวิทยาลัยสู้ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ ที่ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์  ตามพื้นที่ ที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ลงไปสำรวจนั้นเมื่อวันที่ 6  มีนาคม 2564

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเนื่องจากได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้นำชุมชนเป็นอย่างดีและผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบแบบสอบถามในทุกคำถามเพื่อประโยชนฺช์แก่การพัฒนาตามเป้าหมาย

แบบสอบบถาม 01 และ 02 

จากที่ข้าพเจ้าได้ลงสำรวจข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย ในตำบลไทยเจริญ ประชากรส่วนใหญ่ที่สอบถามเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในพื้นที่มาตั้งเเต่กำเนิดหรือมากกว่า 20 ปี 

               จากปัญหาที่พบจากการสำรวจสอบถามข้าพเจ้าและทีมงานได้ทราบถึงปัญหาของแต่ละหมู่บ้านอย่างชัดเจนอย่างที่เห็นได้ชัดส่วนก็จะปัญหาเกี่ยวกับถนนในหมู่บ้านที่มีปัญหาชำรุดอย่างมากทำให้การสัญจรไปมาในหมู่บ้านเป็นไปในทางที่ลำบาก ข้าพเจ้าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดำเนินการแก้ปัญหากับปัญหานี้ของชาวบ้านด้วย   และข้าพเจ้าได้ลงไปเห็นวิถีของชาวบ้านในการทำเครื่องมือจักรสานทำกระติ๊บข้าวและตะกร้าเพื่อเป็นการหารายได้ในการดำรงชีพ

 

อื่นๆ

เมนู