ข้าพเจ้า นายณัฐวุฒิ กึงรัมย์ ประเภทนักศึกษา ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร: โครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งพื้นที่ที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบคือพื้นที่ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ขพเจ้าได้รับมอบหมายในตำแหน่งแอดมินกลุ่ม และได้มีการออกแบบ แบบฟอร์มเพื่อเก็บข้อมูลของทั้งเก้าหมู่บ้านของตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำมาใช้เป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์ปัญหา หาทางออกให้กับชุมชนและช่วยพัฒนาเศษฐกิจ สัมคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน

 

อื่นๆ

เมนู