ข้าพเจ้า นายนราวิชญ์ ระวันประโคนและทีมงานได้มาประชุมวางแผนในการเก็บข้อมูลและสรุปผลข้อมูลในส่วนที่เหลือโดยการแบ่งกลุ่มในการลงพื้นที่และร่วมด้วยช่วยกันเก็บพื้นที่ที่ยังไม่ครบ และแต่ละคนนำเสนอความคิดเห็นในการประชุมและได้ออกความคิดเห็นในที่ประชุม

การลงสำรวจหมู่บ้านชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นกันเองต้อนรับเราอย่างดี อาชีพส่วนใหญ่มาจากการทำการเกษตร เลี้ยงวัว และรับจ้างทั่วไป ส่วนใหญ่คนที่อยู่บ้านมีแต่ผู้สูงอายุ และเด็ก

จากการลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้านได้ข้อมูลตามที่ต้องการส่งต่อให้ส่วนกลางเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสิถิติเพื่อนำข้อมูลนี้ไปพัฒนาชุมชนต่อไปในอนาคต

อื่นๆ

เมนู