ข้าพเจ้านางสาวญานิศา กรุงกลาง ประเภทประชาชน AG 30-2 ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

การไถก่อนหว่านข้าว

       ข้าพเจ้าจะขอกล่าวถึง อาชีพหลักของคนใน ตำบลดอกกอกคืออาชีพทำนาผู้ที่ประกอบอาชีพทำนา เรียกว่า ชาวนา อาชีพนี้เป็นอาชีพดั้งเดิม ที่สืบทอดกันมาอย่างช้านาน การทำนาสามารถทำได้ตลอดทั้งปีแต่ส่วนใหญ่คนในตำบลดอนกอกจะทำเป็นฤดูกาลช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน บทบาทการทำงานของชาวนาจะรอให้ถึงวันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเพื่อเป็นฤกษ์งามยามดีให้แก่ชาวนาพอแรกนาขวัญเสร็จ คนในชุมชนจะเน้นการคุมวัชพืชก่อนหว่านข้าว เพื่อที่วัชพืชไม่ขึ้นแย่งอาหารของต้นข้าว การหว่านข้าวจะมีอยู่สองวิธีหลักๆคือวิธีการหว่านด้วยมือและหว่านด้วยเครื่องพ่นข้าว แต่ส่วนมากคนในตำบลดอนกอกจะหว่านด้วยมือมากกว่าหว่านด้วยเครื่องพ่นข้าว เมื่อหว่านข้าวเสร็จ 15-30 วันก็เตรียมใส่ปุ๋ยเร่งต้นครั้งที่1แล้วคอยดูแลอย่างสม่ำเสมอ คอยกำจัดวัชพืชและปล่อยน้ำใส่นาน้ำในนาหลังจากปลูกข้าวแล้ว ควรควบคุมระดับน้ำให้อยู่ประมาณ 5 เซนติเมตร เพราะน้ำในระดับนี้ เพียงพอต่อความต้องการของต้นข้าวการใส่ปุ๋ยครังที่2ให้ใส่ในช่วงวันที่ 15-20 กันยาน ของทุกปีซึ่งเป็นช่วงวันที่ข้าวจะเริ่มผลิตดอกเพื่อตั้งท้องในช่วงนี่ของทุกปีหลังจากนั้นให้ตามด้วยการฉีดปุ๋ยทางใบช่วงข้าวกําลังเริ่มมีรวงโผล่ออกมาจากท้อง พอข้าวออกรวงเราก็ยังคงต้องดูกำจัดวัชพืชจนกว่าข้าวจะสุกแก่พร้อมกัน และทำการเกี่ยวข้าวโดยการเกี่ยวด้วยรถเกี่ยวข้าวแล้วนำมาตากให้แห้งเพื่อนำไปใส่ไว้ในยุ้งข้าวชาวนาจะทำแบบนี่ทุกๆปี

   การหว่านข้าวด้วยมือ

การหว่านข้าวด้วยเครื่องพ่นข้าว

การไถกลบหรือปั่นหลังหว่านข้าว

อื่นๆ

เมนู