1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน
  4. NS04 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชน หมู่ที่3 หมู่ที่4 และหมู่ที่6 ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

NS04 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชน หมู่ที่3 หมู่ที่4 และหมู่ที่6 ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวภัทรา สีใสยา ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์. ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล แบบฟอร์ม 01 และ 02 โดยที่แบบฟอร์ม 01 เป็นแบบสอบถามระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และแบบฟอร์ม 02เป็นแบบสอบถามผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยทำการสำรวจข้อมูลรระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล จึงขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลแต่ละหมู่บ้าน โดยข้าพเจ้าได้ทำการสำรวจหมู่บ้าน ดังรายนามต่อไปนี้

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
4 บ้านดงเย็น
3 บ้านหนองแต้
6 บ้านหนองสระ

ข้อมูลที่ได้นำมาใช้ในการพัฒนาชุมชนต้นแบบ โดยข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บแบบสอบถามในพื้นที่ โดยได้พูดคุยกับผู้ตอบแบบสอบถามตามหมู่บ้านดังกล่าว ซึ่งเป็นเจ้าบ้านและคนในพื้นที่ที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ทำการสำรวจ ข้าพเจ้าได้ซักถามข้อมูลอย่างละเอียด ตามรายละเอียดในเอกสารแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มาทำการสำรวจข้อมูล โดยพบว่าประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่นทำนา ปลูกอ้อย เลี้ยงสัตว์เพื่อใช้ในการบริโภคและจำหน่ายอีกทั้งยังมีอาชีพเสริม คือทอผ้า จักรสาน เป็นต้น ปัญหาส่วนใหญ่ที่ได้รับการสอบถามจากชาวบ้านในชุมชน ได้แก่ ฝุ่นตามถนนปัญหาขยะ และแสงสว่างตามถนนไม่เพียงพอ ซึ่งปัญหาเหล่านี้มีความเห็นจากประชากรส่วนใหญ่ในชุมชน ซึ่งต้องการอยากให้มีการแก้ไขเพราะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันอย่างยิ่ง ส่วนสถานการณ์ โควิด-19 นั้นจากการสอบถามประชากรในชุมชนที่ลงไปทำการสำรวจไม่พบกลุ่มเสี่ยงในการติดโรค อีกทั้งยังประชากรส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคโควิด -19 เป็นอย่างดีและติดตามข่าวสารของโรคระบาดตลอดเวลา

อื่นๆ

เมนู