1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC01 - ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช
  4. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแบบสอบถามครัวเรือนและชุมชน บ้านศรีเจริญ หมู่ 7 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแบบสอบถามครัวเรือนและชุมชน บ้านศรีเจริญ หมู่ 7 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

เสราะแสร  บ้านศรีเจริญ

ทิวา  ทะเลิงรัมย์

เสราะแสร  บ้านศรีเจริญแปลว่า  หมู่บ้านศรีเจริญหรือมีชื่อเรียกด้วยกันหลายชื่อคือ  บ้านหนองน้ำขุ่น  บ้านเสือแช่  บ้านคลาตรัม  คำว่า  คลาตรัม  เป็นภาษาเขมรแปลว่า  เสือแช่  นั้นเอง  คำว่าศรีเจริญมาจากคนในหมู่บ้าน  เมื่อก่อนมีคนเข้ามาอยู่คนแรกของหมู่บ้านคือ  ตาศรีกับยายเวอ  จึงตั้งชื่อขึ้นมาอีกชื่อหนึ่งว่า  ศรีเจริญ  ข้าพเจ้าได้รับหน้าที่รับผิดชอบในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศ  ขอขอบคุณชาวบ้านศรีเจริญที่ให้ข้อมูลของชุมชน  และได้ตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี

ในวันที่  12  กุมภาพันธ์  2564  ข้าพเจ้าได้เดินสำรวจ  หมู่บ้านศรีเจริญ  ตั้งอยู่ในหมู่ที่  7  ต.เมืองโพธิ์  อ.ห้วยราช  จ.บุรีรัมย์  ซึ่งมีครัวเรือนทั้งหมด  95  หลังคาชาวบ้านส่วนมากที่อาศัยอยู่หมู่บ้านศรีเจริญส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุ  รายได้อยู่ในระดับปานกลาง  และบางบ้านจะมีรายได้น้อยมาก  ไม่มีเงินออม  ส่วนมากจะประกอบอาชีพทำนาและเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไป  เพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว  ชาวบ้านพากันเลี้ยงวัวพื้นบ้านสืบสานกันมาสู่รุ่น  โดยจากหลังเก็บเกี่ยวชาวบ้านจะออกมาเลี้ยงวัวตามทุ่งนาเป็นจำนวนมาก  ในหมู่บ้านมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียน  และมีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนมาตั้งอยู่ในหมู่บ้าน  เพื่อให้ชาวบ้านได้มีการศึกษาต่อไป

ในหมู่บ้านศรีเจริญชาวบ้านจะประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก  รับจ้างทั่วไปทำงานก่อสร้าง  วัยรุ่นหนุ่มสาวจะไปทำงานในนิคมอุตสาหกรรมเป็นหลัก  จะเหลือผู้สูงอายุกับบุตรหลานอยู่บ้านพอหมดฤดูเก็บเกี่ยวชาวบ้านจะออกมาเลี้ยงวัวตามทุ่ง  พอถึงฤดูปลูกข้าวชาวบ้านต้องเกี่ยวหญ้าและเตรียมซื้อก้อนฟางให้วัวกิน  แตกต่างจากอดีตที่หลังเก็บเกี่ยวมีฟางไว้ให้วัวกิน  แต่ปัจจุบันเกี่ยวด้วยเครื่องจักร  จะมีชาวบ้านบางรายมีเครื่องอัดฟางไว้ขายฤดูทำนา

 

อื่นๆ

เมนู