1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง
  4. ลงพื้นที่สำรวจความต้องการทำธนาคารน้ำใต้ดินและให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันCovid 19 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ลงพื้นที่สำรวจความต้องการทำธนาคารน้ำใต้ดินและให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันCovid 19 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความรายงานผลการดำเนินงาน มิถุนายน 2564

ข้าพเจ้านางสาวศรัรยา เปล่งรัศมี ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง ในส่วนของการดำเนินงานของเดือนมิถุนายน 2564

ในการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน ข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ได้ทำการลงพื้นที่ในตำบลกระสัง อำเภอกระสัง ได้ให้ความรู้ในเรื่องของการฉีดวัคซีน  วิธีการลงทะเบียนก่อนฉีดวัคซีน และการเตรียมตัวก่อนทำการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิค 19

23 พฤษภาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรพร้อมทีมงานผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลลงพื้นที่ บ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรม ภายในกิจกรรมจะมีการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ชาวบ้านในชุมชน ให้ตระหนักถึงการป้องกันโควิด19 โดยการสวมใสหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ใช้เจลล้างมือทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่สาธารณะและ รณรงค์การฉีดวัคซีนโควิดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับผู้คนในสังคม 

วันที่ 12 มิถุนายน 25564 อาจารย์ประจำหลักสูตรพร้อมทีมงานผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนเพื่อชี้แจงรายละเอียดงานในการลงพื้นที่เพื่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ทำการคัดเลือกครัวเรือนที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดินจำนวน 10 ครัวเรือน ที่มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ในบ้าน ที่หมู่บ้านสวนใหม่ หมู่ที่3 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ และได้ทำการลงพื้นที่สำรวจบริเวณพื้นที่ ที่จัดธนาคารน้ำใต้ดิน หลังจากคัดเลือกครัวเรือนที่ซึ่งปรากฏว่าสถานที่เหมาะแก่การขุดทำธนาคารน้ำใต้ดิน ทางทีมงานได้เตรียมความพร้อมลงพื้นที่เพื่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินต่อไป

อื่นๆ

เมนู