ข้าพเจ้านางสาวสโรชา คะเชนรัมย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 15-16 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 09:30 น. ณ บ้านมะขามป้อม หมู่ 11 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติม บ้านมะขามป้อม หมู่ 11 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ มี 235 ครัวเรือน เพื่อเก็บข้อมูลที่ส่วนกลางกำหนดมาให้ เกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของชุมชนเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชน

ข้าพเจ้าและทีมปฏิบัติงานได้เข้าประชุมกับทางคณะอาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 10:00 น. ได้รับแจ้งจากทางอาจารย์ให้ลงสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จตามที่ส่วนกลางต้องการ แจกแจงรายละเอียดงานที่ต้องทำในเดือนมีนาคม หลังจากนั้นทางทีมปฏิบัติงานก็ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมบ้านมะขามป้อม หมู่ 11 ได้ขออนุญาตจากทางผู้ใหญ่บ้าน นายสวัสดิ์ คะเชนรัมย์ ได้ข้อมูลโดยรวม คนชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาเป็นหลัก อาชีพเสริมก็รับจ้างทั่วไป ทอผ้าไหม ปลูกผัก จักสานไม้กวาด ซุ้มไก่ เพื่อหารายได้เพิ่มเติม

ส่วนปัญหาหลักๆของชุมชนก็คือ ขยะ เพราะไม่มีถังขยะ แต่ทางชุมชนก็มีวิธีกำจัดขยะของตัวเอง โดยการเผาหรือฝัง ไม่ก็นำไปทิ้งตามถังขยะที่เมือง เช่น ขยะที่ไม่สามารถเผาได้ต่างๆ แต่ก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่

ปัญหารองลงมาก็จะเป็นร่องระบายน้ำ บางพื้นที่ยังไม่มี เลยทำให้เวลาฝนตกอาจจะมีน้ำขังเป็นจุดๆ แต่ชาวบ้านก็ได้แก้ปัญหาเบื้องต้นโดยการขุดลอกเพื่อให้น้ำไหลออกไปได้ และได้นัดประชุมทีมปฏิบัติงานงานอีกครั้งในวันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 10:00 น. เพื่อมาสรุปวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล ตามแบบฟอร์มสำรวจ 01,02,03,04 จากส่วนกลาง

ทั้งนี้ทางคณะทีมปฏิบัติงานต้องขอขอบคุณไปยังผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน หมู่ 11 ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และยังให้มะม่วงมาทานด้วย ทีมงานก็จะได้นำข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาพัฒนาศักยภาพตามความต้องการของชุมชนต่อไป

อื่นๆ

เมนู