ข้าพเจ้า นายชัจประกรณ์ พงศ์ศิลาชัย ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง ในการดำเนินงานของเดือนกุมภาพันธ์

เบื้องต้นมีการนัดประชุม เพื่อชี้แจงรายละเอียด หน้าที่ของแต่ละฝ่าย เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ ในตำบลกระสัง หลังจากวางแผนงานเสร็จ ได้มีการนัดประชุมผู้นำชุมชน ตำบลกระสังทุกหมู่บ้าน โดยมีทั้งหมด 21 หมู่บ้าน ร่วมประชุม ณ ศาลากลางหมู่บ้านระโยงพัฒนา หมู่ที่ 18 เพื่อชี้แจงรายละเอียดการทำงานของเจ้าหน้าที่ ที่ต้องลงพื้นที่ในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้ผู้นำชุมชนทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาฏิบัติงานจนเสร็จสิ้นโครงการ

ในการลงพื้นที่ ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม ระหว่างการลงพื้นที่ในแต่ละครัวเรือน ตามหมู่บ้านต่างๆ และทำการหาค่าพิกัด GPS กลุ่มเป้าหมายทั้ง 16 ตัวชี้วัด โดยการพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านและประชาชนบ้านตะเคียน ได้ทำการสัมภาษณ์ข้อมูลแบบสอบถามอย่างละเอียดตามเอกสารที่แนบมา ตามแบบฟอร์ม (01) และ (02)

เบื้องต้นข้าพเจ้าเห็นถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละหมู่บ้าน หลังจากได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้ว มีการจัดประชุมกลุ่มเจ้าหน้าที่ เพื่อวางแผนการลงพื้นที่สำรวจ และนำข้อมูลมาใช้ในรายงานส่วนศักยภาพของตำบล เป้าหมายทั้ง 16 ตัวชี้วัด และเก็บข้อมูลในแต่ละหมู่บ้านเพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลในรายงานต่อไป

อื่นๆ

เมนู