การดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ประจำตำบลทุ่งจังหัน ในครั้งนี้ ข้าพเจ้า นายรัฐธรรมนูญ ปะวันนัง ได้ลงพื้นที่ในตำบลทุ่งจังหันเพื่อสำรวจและติดตามประเมินผลกระทบทางเศรฐกิจ และสังคมของโครงการ U2T ประจำตำบลทุ่งจังหัน ว่ามีความเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด ซึงจากการลงพื้นที่สำรวจในกลุ่มเป้าหมายต่างๆที่ได้กำหนดมา ทางคณะทำงานได้รับการต้อนรับด้วยดี และเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในการประกอบอาชีพ หรือการกระตุ้นกำลังซื้อให้มียอดขายเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ทั้งนี้ ทางคณะดำเนินงานยังได้ลงพื้นที่สำรวจแหล่งขายสินค้าโอทอป ประจำตำบลทุ่งจังหัน คือ ร้านกล้วยเบรกแตก ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่  5 ตำบลทุ่งจังหัน จากการลงพื้นที่สำรวจร้านจำหน่ายสินค้าโอทอปแห่งนี้ ผลปรากฏว่า มีสิ่งที่ต้องได้รับการปรับปรุงจำนวนมาก ดังนั้น จึงได้มีการกำหนดแผนงานในการดำเนินการปรับปรุงร้านใหม่ ทั้งในเรื่องของกระบวนการทอดกล้วย การบรรจุหอบห่อของสินค้า และการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ทางคณะดำเนินงานได้จัดทำขึ้นมา ทั้งหมดนี้ยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของร้านให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ ในการขายสิ้นค้า ซึ่งเป็นการเพิ่มยอดขายอีกทางของร้าน ซึ่งยังเป็นการปรับตัวให้เข้ากับสังคมภายใต้การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในยุคนี้อีกด้วย

 

 

เขียนโดย  นายรัฐธรรมนูญ ปะวันนัง

อื่นๆ

เมนู