ข้าพเจ้า นายคเชนทร์ อัคพิน ประเภทนักศึกษา บ้านโคกเจริญ ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

*****************************************

       หลักสูตรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1ตำบล 1มหาลัย จากมหาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรเมื่อวันที่6-7 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:00 น. ณ ตำบลหนองบัวอำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์

        ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ หมู่บ้านโคกเจริญ ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชนโดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนของท่านจึงใคร่ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย

         ข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บข้อมูลแบบสอบถามในหมู่บ้านโคกเจริญหมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัวอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งนี้เดินทางโดยรถยนต์ของพี่ๆไปลงพื้นที่รถออกเวลา 8.00 น. ถึงที่หมายในเวลา10.00น. จุดที่เราพักคือบ้านพี่ขวัญเป็นทั้งที่วางแผน ประชุมงานและที่นอนสถานที่หมู่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ การลงพื้นที่เราลง2วันคือวันที่6-7 โดยข้าพเจ้าได้พูดคุยกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม.ประจำหมู่บ้านและ เจ้าของบ้าน ซึ่งเป็นคนในพื้นที่อาศัยในพื้นที่นี้มานานหลายปีหลังจากที่ได้พูดคุยสักถามถึงความเป็นมาในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียงแล้วข้าพเจ้าได้ให้ซักถามข้อมูลรายละเอียดตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มาและให้แก่ข้าพเจ้ารายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้แบบฟอร์ม01และ02 ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลางเพื่อทำการวิเคราะห์ ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียนเรื่องในเชิงวิชาการ ได้ข้อมูลดังนี้

       ในการลงพื้นที่มีการแบ่งงานกันออกเป็นกลุ่มและเดี่ยวแบ่งตามจำนวนหลังคาเรือน ถ้าหมู่ไหนมีจำนวนเยอะจะแบ่งให้ไป2-3คน ถ้าจำนวนน้อยไป1คน หมูที่ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบคือหมู่ที่10 บ้านโคกเจริญ มีทั้งหมด 112ครัวเรือน ชาย225 หญิง207รวม432คน อยู่จริง ชาย142 หญิง141 รวม283 บ้านร้างกับยังไม่ขึ้นทะเบียนรวม15หลัง ลงทะเบียนทั้งหมด 97หลัง  การเดินทางในวันแรกเราได้มีการขอยืมรถจักรยานยนต์พ่วงข้างของท่านผู้ใหญ่บ้านขับลงพื้นที่ ในวันแรกเราเก็บข้อมูลได้ทั้งหมด40% เราได้แบ่งกันออกไปทำแบบสอบถามในแต่ละพื้นที่โดยเราขับรถไปที่กลางหมู่บ้านและกระจายกันออกไปหาข้อมูล เวลา 16:00 น.เราได้ขับรถไปคืนกับท่านผู้ใหญ่และขอบคุณท่านที่อนุญาตให้เรายิมยืมรถไป และกลับไปบ้านพี่ขวัญโดยรถพี่ ไอโฟน ช่วงเย็นเราได้มีโอกาศไปสวนมันเบอร์รี่ของชาวบ้้านและได้ลองชิมผมของมัน ในวันที่สองเรา เราได้ขอยืมรถจักรยานไฟฟ้าของพี่ขวัญในการเดินทางไปเก็บแบบสอบถามและขอข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งเก็บข้อมูลได้ทั้งหมด60%รวมเป็น 100% และเดินทางกลับที่พัก เวลา 15:00 น.

อุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1 มีประชาชนบางส่วนไม่สามารถให้ข้อมูลได้เนื่องจากต้องไปทำการเกษตรขายของและทำธุระ

2สุนัขไล่

3 การเดินทางลำบากเนื่องจาก ถนนแคบ และ เป็นถนนดินแดง

4 อากาศร้อนในตอนกลางวันจนถึงช่วง 4 โมงเย็น

https://www.youtube.com/watch?v=yPvZaVWd-g8&feature=youtu.be

อื่นๆ

เมนู