ข้าพเจ้า นางสาวยุพิน พาลี ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน หมู่ 6 บ้านตลาดแย้ ต.หนองบัว อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2564 ตามโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ หมู่ 6 บ้านตลาดแย้ ต.หนองบัว อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน ข้าพเจ้าได้ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนา  ก่อนการสำรวจข้อมูลได้เข้าไปสอบถามผู้ใหญ่บ้าน            นายปิยพงษ์ จูกูล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6 บ้านตลาดแย้ ต.หนองบัว อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์เเละได้พูดคุยกับผู้คนในหมู่บ้านซึ่งเป็นผู้คนในพื้นที่อยู่อาศัยและทำมาหากิน มาเป็นระยะเวลาหลายปี

จากการสอบถามผู้นำชุมชนและลงพื้นที่เก็บข้อมูลและสำรวจชุมชนพบว่า บ้านตลาดแย้ เป็นหมู่บ้านขนาดกลาง มีทั้งหมด 108 ครัวเรือน อาชีพของคนในชุมชนส่วนใหญ่คือเกษตรกร พืชเศรฐกิจของชุมชนคือ มันสำปะหลัง คนในชุมชนส่วนใหญ่จึงทำไร่มันสำปะหลังในการเลี้ยงชีพ และพืชผักสวนครัวอื่น ๆและ  ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของชุมชน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากมัลเบอรี่ ซึ่งคนในชุมชนได้นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง เช่น ไวน์มัลเบอรี่ มัลเบอรี่กวน  เป็นต้น

 

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้าน ปิยพงษ์ จูกูล เป็นอย่างสูงที่ต้อนรับและให้ข้อมูลแกผู้สำรวจเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู