ข้าพเจ้านางสาวบุษราคัม  โอทารัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่

ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนหมู่7 บ้านกันตง ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

(หลักสูตร: AG01-(01-03)โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรเมื่อวันที่ 10-11 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 18.00น. ณ. หมู่7บ้านกันตง ต.บัวทอง อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงฟื้นที่ หมู่7บ้านกันตง ต.บัวทอง อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนของท่าน จึงใคร่ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย

ข้าพเจ้าได้ขออนุญาตผู้นำชุมชนหมู่บ้านกันตง นายพิบูลย์  เจียนรัมย์ เพื่อทำการลงพื้นที่เพื่อสอบถามอาชีพของคนในชุมชน เนื่องจากชุมชน มีทั้งหมด 70 หลังคาเรือนทำให้การลงพื้นที่ในการทำแบบสำรวจอาชีพของคนในชุมชนเป็นไปอย่างราบรื่นโดยส่วนใหญ่อาชีพของคน ในชุมชน หมู่ที่ 7 บ้านกันตง มีอาชีพ ทำนา รับจ้างทั่วไป อาชีพค้าขาย และอุตสาหกรรมในครัวเรือน อย่างเช่นการ การทอผ้า

โดยได้พูดคุยกับชาวบ้านและยังเป็นคนในพื้นที่อยู่อาศัยทำมาหากิน มานานหลายปี หลังจากที่ได้พูดคุย ซักถาม ถึงความเป็นมาในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียงแล้วข้าพเจ้าได้ให้ซักถามข้อมูลรายละเอียดตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มา  และให้ข้อมูลแก่ข้าพเจ้า รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ แบบฟอร์ม (01) ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติ   และเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู