ข้าพเจ้า นางสาวดารุณี เกษาโร นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

หลักสูตร:การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HSO1
ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร
เมื่อวันที่ 7กุมภาพันธ์2564 เวลา 09:00น. ณ ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่หมู่บ้านหนองกง ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูบจากประชาชนในตำบล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้พัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน

ข้าพเจ้าได้เข้าไปพูดคุยและเก็บแบบสอบถามประชาชนในหมู่บ้านหลายคน รวมถึงนายนพรัตน์ ไขรัมย์ ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านตาตึ๊ด ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ทราบว่าประชาชนในชุมชนได้รับผลกระทบอย่างมากจากการระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส ผู้คนส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้านการเงินและการงาน คือจำนวนคนตกงานสูงขึ้น รายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย ภายในชุมชนไม่มีตลาดซื้อขายสินค้าภายในหมู่บ้าน ทำให้ประชาชนไม่มีรายได้หมุนเวียน แต่อย่างไรก็ตามแม้ประชากรในหมู่บ้านจะประสบภาวะเครียดจากการขาดรายได้ ก็ยังให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามข้าพเจ้าอย่างดีด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส อีกทั้งยังมีน้ำใจให้น้ำดื่มแก่ข้าพเจ้าและทีมงาน นอกจากนี้ยังให้ทีมงานของข้าพเจ้ายืมรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง ในการขับไปสำรวจข้อมูลบ้านหลังอื่นๆ

จาการลงพื้นที่ข้าพเจ้าพบว่า อาชีพส่วนใหญ่ของชาวบ้านในตำบลหนองกงคือทำนา และเลี้ยงสัตว์ อาจมีอาชีพรับจ้างประปราย เพื่อหารายได้เสริมระหว่างรอฤดูกาลทำนา เนื่องจากการทำนาจะทำปีละ1 ครั้งเท่านั้น(นาปี) ในพื้นที่หมู่1 บ้านหนองกงจะมีโรงทำปุ๋ยหมักชีวภาพของชุมชน

หลังจากที่ข้าพเจ้าได้พูดคุย ซักถามถึงบริบทชุมชน ความเป็นมา และปัญหาต่างๆในชุมชนแล้ว ขาพเจ้าได้ซักถามข้อมูลรายละเอียดตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มา ซึงได้รับข้อมูลตามเอกสารแบบฟอร์ม (01) เป็นที่เรียบร้อย

อื่นๆ

เมนู