1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG02(3) - ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์
  4. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลบ้านสงเเดง ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลบ้านสงเเดง ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

ข้าพเจ้า นางสาวจุฑาทิพย์ สุวรรณศรี ประเภทนักศึกษา ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
หลักสูตร: AG02-3 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้เริมลงพื้นที่เมื่อวันที่ 11-12 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ หมู่5 บ้านสงแดง ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ หมู่บ้านณ หมู่ 5 บ้านสงแดง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน จึงขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย

ข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บแบบสอบถาม ณ บ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 บ้านสงแดง โดยได้พูดคุยกับ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลชาวบ้านหมู่ 5 บ้านสงแดง และได้ชี้แจงจุดประสงค์ของโครงการให้ชาวบ้านได้ทราบ หลังจากที่ได้พูดคุย ซักถาม ถึงความเป็นมาในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียง แล้วข้าพเจ้าได้ให้ซักถามข้อมูลรายละเอียดตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มา และให้ข้อมูลแก่ข้าพเจ้า รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ แบบฟอร์ม (01)-(02)-(06) แบบสำรวจข้อมูลชุมชน ผลกระทบจากโรคระบาดโควิด19 และการประกอบอาชีพส่วนมากของคนในชุมชนมีอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ปลูกพืชไร่ปลูกผักสวนครัว ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน มีการทอผ้าไหม การทอเสื่อ ฯลฯ และข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ

อื่นๆ

เมนู