ข้าพเจ้านายกอบกฤต งามเจริญ ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน ประจำพื้นที่ ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2564 ในการปฏิบัติงานข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้รับหน้าที่ให้ดูแลรับผิดการสำรวจ และเก็บข้อมูล หมู่ 20 บ้านโกรกขี้หนูใหม่    จำนวน 164 ครัวเรือน เก็บข้อมูลได้จำนวน 126 ครัวเรือน ก่อนการเก็บข้อมูลข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ทำการขออนุญาต  ผู้นำชุมชน  ของหมู่บ้านโกรกขี้หนูใหม่ หมู่ 20 เพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูล ซึ่งทางผู้นำชุมชน ผู้ใหม่บ้าน , อบต., อสม. ได้ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลเป็นอย่างดี ทีมผู้ปฏิบัติงานได้เก็บข้อมูลโดยนำแบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด19

 

 

              ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่จะมีอาชีพทำนา และผู้สูงอายุในพื้นที่ก็มีรายได้น้อย ผู้ สูงอายุภายในชุมชน จะมีอาชีพเสริม คือการทอเสื่อและ การเลี้ยงไก่ และภายในชุมชนบ้านโกรกขี้หนูทั้งเก่า และใหม่ มีการทำธนาคารขยะเพื่อสร้างรายได้ให้แก่คนภายในชุมชน โดยทุกเดือน จะมีเจ้าหน้าที่ประจำหมู่บ้านมาเก็บขยะ และขยะที่สามารถนำมาขายได้ คือขวดเปล่าและ ขวดแก้ว กระดาษและ พลาสติก และขยะที่สามรถนำมารีไซเคิล เพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชนและครอบครัวของแต่ละครัวเรือน ในชุมชน ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้และรับทราบเกี่ยวโควิด19 และรู้จักป้องกันตัวเอง การใช้หน้ากากอนามัย ใช้แอลกอฮอล์เวลาหยิบจับสิ่งของเวลาอยู่นอกบ้าน และอยุ่ห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 2 เมตร

 

 

 

            ทั้งนี้ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในหมู่บ้านโกรกขี้หนูใหม่ ให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์และตอบแบบฟอร์มที่ผู้ปฏิบัติงานสอบถามได้อย่างครบถ้วน ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานใคร่ขอขอบพระคุณผู้นำชุมชน และประชาชนบ้านโกรกขี้หนูใหม่ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกให้กับข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานมา ณ โอกาสนี้

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู