ข้าพเจ้านางสาวแพรไหม จันทร์นวล ประเภทบัณฑิตจบใหม่ AG 02(02) ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร : AG02-(01-03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อวันที่ 4-12  เดือนมีนาคม 2564 เวลา 09:00 น. ณ บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 1และหมู่ที่2 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ที่บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่1และหมู่ที่2 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของชุมชนเพิ่มเติม ตามงานที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 4-6 เดือนมีนาคม  2564 ข้าพเจ้าและทีมงาน ได้ดำเนินการลงข้อมูลเพิ่มเติมบนแบบฟอร์มออนไลน์ เพื่อสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยที่จัดเก็บของบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่1 ตามแบบฟอร์ม 01 จำนวน 52 ชุด ,02 จำนวน 55 ชุด และ 06 จำนวน 26 ชุดและหมู่ที่2 ตามแบบฟอร์ม 01 จำนวน 65 ชุด ,02 จำนวน 51 ชุด และ 06 จำนวน 24 ชุด  ซึ่งใช้เป็นแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน (01) แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 (02) และแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (06)

วันที่ 7-9 เดือนมีนาคม  2564 ข้าพเจ้าและทีมงาน ได้ถ่าย​ภาพ​เพิ่มเติมในชุมชน เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ เช่น การทอผ้าของคนในชุมชน และแหล่งน้ำที่ใช้ร่วมกันระหว่างชุมชน และรวบรวมข้อมูลเพื่อวิ​เคราะห์​ สังเคราะห์​ข้อ​มูล​ จาก​แบบสอบถาม​ที่​สํารวจชุมชนที่จะนำไปร่วมกันวิเคราะห์ในวันที่ 16-17 เดือนมีนาคม  2564

วันที่ 10-12 เดือนมีนาคม  2564 ข้าพเจ้าและทีมงาน ได้เริ่มฝึกอบรมทักษะตามที่ได้รับมอบหมาย ผ่านระบบ e-Learning (อบรมด้วยตนเอง) ตามที่โครงการฯ กำหนด ไว้ 4 ด้านสำคัญ ได้แก่ 1) ด้านดิจิทัล Digital Literacy 2) ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy 3) ด้านการเงิน Financial Literacy และ 4) ด้านสังคม Social Literacy

ทั้งนี้เมื่อได้ดำเนินการที่ได้รับมอบหมาย ข้าพเจ้าและทีมงาน จะนำข้อมูลดังกล่าวมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลและนำทักษะที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติม มาใช้เพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชยอย่างยั่งยืน

 

วิดีโอการลงสำรวจพื้นที่เพิ่มเติม ชุมชน ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

 

 

อื่นๆ

เมนู