1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล บ้านเล็บเหยี่ยว บ้านหมื่นพิทักษ์ ตำบลชุมเห็ด หลักสูตรNS02 โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลเเบบบูรณาการ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ลงพื้นที่เก็บข้อมูล บ้านเล็บเหยี่ยว บ้านหมื่นพิทักษ์ ตำบลชุมเห็ด หลักสูตรNS02 โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลเเบบบูรณาการ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้านายกอบกฤต งามเจริญ  ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน ประจำพื้นที่ ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประจำเดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2564

ในการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้รับหน้าที่ให้ดูแลรับผิดการสำรวจ และเก็บข้อมูล บ้านเล็บเหยี่ยว หมู่ที่ 7 บ้านหมื่นพิทักษ์ หมู่ที่ 18 ตำบลชุมเห็ด ก่อนการเก็บข้อมูลข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ทำการขออนุญาตผู้นำชุมชนของหมู่บ้านทั้งสอง เพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูล ซึ่งทางผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน , อบต., อสม. ได้ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลเป็นอย่างดี โดยทีมผู้ปฏิบัติงานได้เก็บข้อมูลโดยการลงพื้นที่ ถ่ายรูปหมู่บ้าน กับร้านค้าและผู้ใหญ่บ้าน เพื่อลงแบบฟอร์มCbd

ก่อนการลงพื้นที่หมู่บ้าน ในวันศุกร์ที่ 7พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้า ได้เข้าร่วมประชุมกับทีมงาน ผ่านระบบ google meet เพื่อปรึกษาหารือ และแบ่งงานกันก่อนการลงพื้นที่หมู่บ้าน ในการประชุมครั้งนี้ ประธานและรองประธานกลุ่ม ได้แบ่งพื้นที่มอบหมายกลุ่มละสองหมู่บ้าน และแบ่งเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละสอง ถึงสามคน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส covid19

ในการลงสำรวจพื้นที่ ปัญหาที่ข้าพเจ้าและทีมงานพบ คือปัญหาซอยในหมู่บ้าน และมีจำนวนหมู่บ้านหลายหมู่บ้านที่บ้านอยู่ติดกันในชุมชน อาจทำให้ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิดระลอกสาม ได้เพิ่มความรุณแรงเพิ่มมากขึ้น และปัญหาเรื่องซอยเข้าหมู่บ้านที่แคบจนเกินไป

ทั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงานขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านทั้งสอง  ที่ได้ให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์และตอบแบบฟอร์มที่ผู้ปฏิบัติงานสอบถามได้เป็นอย่างดี รวมทั้งข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานใคร่ขอขอบพระคุณผู้นำชุมชน และประชาชนภายในหมู่ อาสาสมัครหมู่บ้าน และอาจารย์ ทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกให้กับข้าพเจ้ากับทีมผู้ปฏิบัติงานมา ณ โอกาสนี้ด้วย

อื่นๆ

เมนู