ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ข้าพเจ้านายพันธ์ยศ ศรีอินทร์ ได้ลงพื้นที่ในเขตตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีทั้งหมด 22 หมู่บ้าน เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูงสลับกับที่ราบลุ่ม

จากการสำรวจพื้นที่ ม.10 บ้านหนองตราดน้อย ต.ชุมเห็ด อ.เมือง เป็น 1 ใน 22 หมู่บ้าน มี 162 หลังคาเรือน ซึ่งอยู่ในการดูแลของท่านผู้ใหญ่บ้านรัชนก วงศ์ไพศาลสิริกุล พบว่า ประชาชนในชุมชนทำอาชีพ ค้าขาย 10% รับจ้างทั่วไป 10% ทำนามากถึง 75% รับราชการ 5% โดยประมาณ โดยหมู่บ้านหนองตราดน้อยมีการจัดทำฐานการศึกษาเรียนรู้ ทั้งหมด 12 ฐานดังนี้ 1.ศาลาประชาคม 2.ฐานทอผ้า ผู้ใหญ่บ้านรัชนก วงศ์ไพศาล 3.โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย 4.ฐานว่าว พ่อณรงค์ อุไรแข 5.ฐานแปรรูป นางละออง บุราณสุข 6.ฐานเลี้ยงหม่อนไหม นางพร เจริญรัมย์ 7.ฐานขยะอันตราย นายถนอน ลุนพงษ์ 8.ฐานน้ำหมัก แม่สมยงค์ ลุนพงษ์ 9.วัดหนองตราดน้อย (ธนาคารใบไม้) 10.กองบุญธนาคารขยะรีไซเคิลคุ้มครองชีวิต  นายประดิษฐ ศิริชาติ 11.ฐานเศรษฐกิจพอเพียง แม่สำรวย ไชยรินทร์ 12.กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์  โดยแต่ละฐานยังอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงเนื่องจากมีบางฐานยังไม่สามรถเปิดให้เข้ามาศึกษาได้เพราะเกิดปัญหาด้าน เชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้การเข้ามาศึกษาเรียนรู้ต้องถูกระงับชั่วคราว ซึ่งฐานการเรียนรู้ที่โดดเด่นในหมู่บ้านคือการทำว่าวแอกโดยมีการส่งเข้าประกวดทุกปีในงานประกวดว่าวต่างๆ และ

ฐานขยะอันตราย,ธนาคารขยะรีไซเคิล,ธนาคารใบไม้ซึ่งสามรถช่วยให้มีการจัดเก็บขยะอย่างมีระบบทำให้หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านปลอดขยะซึ่งสามารถเป็น model แบบอย่างให้แก่ชุมชนอื่น ทั้งยังมีการพัฒนาด้านอาชีพโดยการจัดฐานการเรียนรู้คือฐานแปรรูปเนื่องจากขยะรีไซเคิลส่วนใหญ่มาจากเศษกิ่งไม้ท่อนไม้ที่มาจากทั้ง2ฐานคือฐานธนาคารใบไม้และฐานธนาคารรีไซเคิลสามารถนำมาแปรรูปได้ในรูปแบบของการเผาถ่านขายทำให้ชาวบ้านเกิดรายได้และฐานหม่อนไหมทำให้ชาวบ้านสร้างรายได้โดยการปั่นไหมส่งไหมขายซึ่งกลุ่มทอผ้าในหมู่บ้านจะมารับต่อไปทอผ้าไหม ซึ่งทำให้เกิดการผลิตและการรับซื้อหมุนเวียนภายในหมู่บ้านก่อให้เกิดการกระตุ้นพัฒนาอาชีพให้แก่ชาวให้มีการสืบทอดการประกอบอาชีพทอผ้าไหมต่อไปและยังมีฐานที่สำคัญอีกหนึ่งฐานคือฐานเศรษฐกิจพอเพียงมีการปลูกผักทำบ่อน้ำเลี้ยงสัตว์ตามรูปแบบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริของราชกาลที่9

เนื่องด้วยการปฏิบัติงานในพื้นที่ชุมชนแต่ละพื้นที่นั้นย่อมมีสถานการณ์ที่แตกต่างกันไปโดยอุปสรรค์ของการเก็บข้อมูลคือประชากรส่วนใหญ่ออกไปประกอบอาชีพซึ่งทำให้ไม่สามารถพบเจอและพูดคุยกับผู้ดูแลฐานการเรียนรู้ได้ในทุกฐาน ทั้งนี้การเก็บข้อมูลและการลงพื้นที่ศึกษาจะไม่สามารถสำเร็จได้ถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากท่านผู้ใหญ่บ้านรัชนก วงศ์ไพศาลสิริกุล รวมถึง อสม. ประจำหมู่10 และชาวบ้าน บ้านหนองตราดน้อย เป็นอย่างมากที่ให้การต้อนรับคณะผู้สำรวจเป็นอย่างดี

 

อื่นๆ

เมนู