ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลภายในชุมชน ต.สวายจีก หมู่2

สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาวภัทราวดี เตียนไธสง (นักศึกษา) ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานของ หมู่บ้านสวายจีก ม.2 อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ผ่านมาได้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของชุมชน และสำรวจข้อมูล Covid-19 ของแต่ละครัวเรือน

ไม่มีคำอธิบาย         ไม่มีคำอธิบาย           ไม่มีคำอธิบาย

จากการสำรวจข้อมูลพื้นที่ บ้านสวายจีก ม.2ประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ทำอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ มีการปลูกผักผลไม้ไว้กินเองภายในครัวเรือน มะม่วง ชมพู่ เป็นต้น

บางครัวเรือนยังมีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ไว้ทอผ้าไหมเพียงแค่ใช้ในครัวเรือนหรือจำหน่ายให้ผู้ที่สนใจบ้างเล็กน้อย

ผู้นำชุมชน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและ อสม.ให้ความช่วยเหลือในการให้ข้อมูลในหลายๆด้านเป็นอย่างดี แต่จากการสำรวจมีชาวบ้านบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือเนื่องจากผลกระทบมาจากเชื้อไวรัสของ Covid-19 ที่กำลังระบาดไปทั่วจึงทำให้การทำงานเป็นไปไม่ค่อยสมบูรณ์มากเท่าที่ต้องการ

วีดีโอประกอบ

 

อื่นๆ

เมนู