ข้าพเจ้า นายรัตนเมธี ประทุมนอก ประเภท ประชาชน หลักสูตร SC-07 ได้เขียนบทความ เรื่อง เพิ่มคุณภาพชีวิต เสริมสร้างสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน ในรูปแบบวิถีชีวิตชาวพุทธในสังคมไทยสู่การยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชน ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เห็น ความเป็นอยู่ ของชาวพุทธ อย่างยั่งยืน

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ ต.เสม็ด เป็นพื้นที่ที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบ เพื่อสำรวจวิถีชีวิตชาวพุทธ ใน ต.เสม็ด ข้าพเจ้าได้นำเรื่อง ทางพระทุธศาสนา กับการดำรงชีวิตในท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยในทุก ๆ ด้าน จึงมีลักษณะที่เป็นสภาพที่กว้างขวางและครอบคลุมสังคมไทยเพื่อมาเขียนบทความทางวิชาการ และยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้เป็นไปตามเป้าประสงค์

พระพุทธศาสนากับการดำรงชีวิตของคนไทย

พระพุทธศาสนากับคนไทยมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้นมาเป็นระยะเวลากว่าพันปีและได้ยอมรับนับถือเป็นศาสนาประจำชาติไทย ดังนั้นคำสอนทางพระพุทธศาสนาจึงมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต่เกิดจนตาย เห็นได้จากความเป็นผู้มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความมีเมตตาปรานี ความรักสามัคคี รักสันติ ไม่ชอบความรุนแรง มีความประนีประนอมกับเพื่อนร่วมชาติไม่ว่าเขาจะนับถือศาสนาอะไร สิ่งต่างๆที่แสดงออกมาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเพราะอิทธิพลของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น แม้พระสงฆ์ก็ถือว่ามีบทบาทต่อวิถีชีวิตของคนไทย

ความเกี่ยวข้องระหว่างความเชื่อการดำรงชีวิตและพระพุทธศาสนา ความเชื่อ การดำรงชีวิต และพระพุทธศาสนามีความเกี่ยวข้องกันคือ สำหรับคนไทยแล้ว ศาสนาเป็นสถาบันสำคัญของสังคมไทยโดยยอมรับศาสนาพุทธเป็นศาสนาสำคัญประจำชาติและเปิดโอกาสให้บุคคลนับถือศาสนาต่างๆได้โดยอิสระยอมให้ศาสนาสำคัญทั้งปวงตั้งอยู่ในประเทศไทยได้เช่นศาสนาคริสต์ อิสลาม พราหมณ์ อินดู เป็นต้น แต่ศาสนาพุทธเป็นจุดรวมจิตใจของคนไทยส่วนใหญ่ จึงได้ยึดหลักธรรมมาเป็นพื้นฐานของชีวิตเพื่อที่จะนำไปสู่ความมั่นคงของประเทศด้วย         นอกจากศาสนาพุทธแล้ว ยังนำสิ่งที่มีคุณค่าของศาสนาอื่นมาผสมผสานกับหลักของศาสนาพุทธด้วย เช่น พิธีกรรมของพราหมณ์ในการตั้งศาลพระภูมิ การขึ้นบ้านใหม่ การเข้าร่วมทำกิจกรรมกับศาสนาอื่น โดยไม่ถือว่าเป็นการเสื่อมเสียหรือเป็นบาป ยอมรับการแต่งงานกับคนต่างศาสนาได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการอยู่ร่วมกันของครอบครัวและยังให้การคุ้มครองป้องกันศาสนาและลัทธิความเชื่อทั้งหลายที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน

 

ในการนี้ ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติ และเขียนบทความในเชิงวิชาการ

บทความโดย : นายรัตนเมธี ประทุมนอก

SC-07 คณะวิทยาศาสตร์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมมย์

สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู