ข้าพเจ้า นางสาว นรีรัตน์  เชิญรัมย์  ประเภท บัณฑิตจบใหม่  AG02(1) ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02(1)โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายนข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้นำข้อมูลที่ได้จากการลงสำรวจพื้นที่ บ้านรุนตะวันตก หมู่8 และบ้านหนองมะค่า หมู่12 มาทำการวิเคราะห์และวางแผนงานรวมกัน เพื่อให้ทราบถึง อาชีพของคนในชุมชน จุดเด่นของชุมชน ปัญหาของชุมชน และความต้องการของชุมชน

จากการวิเคราห์ทำให้ทราบรายละเอียดดังนี้

  • อาชีพหลักของคนทั้งสองชุมชนคือการทำนา ทำเกษตรผสมผสาน
  • จุดเด่นของคนในชุมชน บ้านรุนตะวันตก คือ การทำเกษตรผสมผสาน และบ้านหนองมะค่า คือ การปลูกผักปลอดสาร และวิสหกิจชุมชนตลาดนัดสีเขียว
  • ปัญหาส่วนใหญ่ของทั้งสองชุมชน คือ ขาดแคลนแหล่งน้ำในการทำการเกษตรและราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ำ
  • ความต้องการของคนในชุมชนคือ อยากให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร

จากการวิเคราะห์ข้อมูลและได้วางแผนร่วมกันกับผู้ปฏิบัติงานทุกคน ทำให้ทราบถึงจุดเด่น ปัญหา และความต้องการต่างๆของแต่ละชุมชนในตำบลบัวทอง ทำให้ทราบว่าการประกอบอาชีพ ซึ่งอาชีพส่วนใหญ่ของคนในตำบลบัวทองคือการทำนา  และปลูกพืชผสมผสาน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้เห็นถึงแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนต่อไป

อื่นๆ

เมนู