หลักสูตร: AG02(01) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ข้าพเจ้านางสาวสุนิสา วันทุมมา ประเภทชุมชน AG02(1) ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
เมื่อวันที่16 มีนาคมที่ผ่านมาทางคณะได้มีการนัดหมายทางกลุ่มมาวิเคราะห์งานร่วมกันเป็นการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณโดยได้นำเสนอข้อมูลพื้นฐานของเเต่ละหมู่บ้าน ดังนี้ • จุดเด่นของหมู่บ้าน • ความต้องการของหมู่บ้าน • ปัญหาของหมู่บ้าน • ข้อเสนอแนะอื่นๆ
เมื่อนำเสนอให้ผู้ประชุม ได้เห็นถึง จุดเด่นของหมู่บ้านศรีอุดม คือ การสารเปล ทอเสื่อ จะเห็นได้ว่าจุดเด่นของคนในชุมชนนี้ก็คือการสารเปล ทอเสื่อ โดยคนในชุมชนส่วนใหญ่ทำอาชีพทอเสื่อ เพื่อนำไปส่งขายให้แก่นายหน้าที่จะมารับซื้อ
ความต้องการของคนในชุมชน คนในชุมชนส่วนใหญ่ต้องการถนนเส้นทางที่ดีชึ้นกว่านี้พร้อมทั้งไฟฟ้าที่สว่างเพียงพอแก่การเดินทาง
ปัญญหาของหมู่บ้าน ปัญหาในชุมชน ขยะล้น และปัญหาชองเรื่องยาเสพติด

อื่นๆ

เมนู