ชื่อบทความ : วิเคราะห์ 16 เป้าหมาย ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

        ได้รับผิดชอบลงพื้นที่ปฏิบัติงาน หมู่ 3 บ้านโคกลอย ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

        ดิฉัน นางสาววันสุดา เงินประเสริฐ ได้รับผิดชอบลงพื้นที่สำรวจ16 เป้าหมาย ในวันที่  22 กุมภาพันธ์ 2564 ได้เข้าไปเก็บข้อมูล 16 เป้าหมาย หมู่3 บ้านโคกลอย ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์  โดยสอบถามข้อมูลของ 16 เป้าหมา อาทิเช่น ตำบลมีสมรรถนะในการจัดการสูง การจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม เป็นต้น

        พบว่า – ตำบลมีสมรรถนะในการจัดการสูง  1.องค์กรชุมชนระดับหมู่บ้าน คือ มีนายบุญล้อม อันทามา ผลงานเด้น ได้แก่ ระดับ องค์กรชุมชน ร่วมกับเครือข่ายตำบลไทยเจริญ.  – ความสามารถในการวิเคราะห์ รายรับรายจ่าย  1.องค์กรการเงินชุมชน ได้แก่ เงิน อพป. มีจำนวนเงิน 30,000 บาท ใช้สำหรับไว้กู้ยืม โดยเก็บดอกเบี้ย 1000:100 บาท  2.กองทุนหมู่บ้าน SML ซื้อตู้กดน้ำหยอดเหรียญไว้บริการชาวบ้านในหมู่บ้าน                                                       

 – การฝึกทักษะอาชีพ 1.อาชีพที่สำคัญ คือ เกษตรกรรม (ทำนา ทำไร่ ทำมันสำปะหลัง อ้อย ) 

– การจัดการโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ 1.หมู่บ้านมีถนน 10 สาย มีน้ำประปามีไฟฟ้าเข้าถึง  

– ตำบลปลอดภัย มีอาสาสมัครกู้ภัยในหมู่บ้าน ทำหน้าที่เฝ้าเวรยามในตอนกลางคืน                                                           

– พัฒนาคุณภาพกลุ่มเปราะบาง มีการเข้าช่วย โดยวิธีการพาไปบำบัด  

– ระบบสุขภาพชุมชน มี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  

– ระบบความยุติธรรมชุมชน  เมื่อเกิดปัญหาทางผู้นำชุมชนจะเข้าไกล่เกลี่ยเป็นอันดับแรก หากจัดการไม่ได้จะเป็นหน้าที่ของทางตำรวจเข้าจัดการตามกระบวนการ  

– ตำบลทำความดี มีวัด 1 แห่ง (วัดโคกลอย)

      https://youtu.be/05itttyopym

อื่นๆ

เมนู