1. ข้าพเจ้านางสาวเกศกนก สิ่วไธสง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ AG 02-(03) ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์หลักสูตร: AG02-(03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
    เมื่อช่วงเดือนเมษายน ถึง เดือนพฤษภาคม 2564 ทีมงานได้ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 10 ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ รวมไปถึงแนะนำการใช้ชีวิตแบบชีวิตวิถีใหม่ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ในตำบลศรีสว่าง เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 มีการระบาดในประเทศเป็นรอบที่ 3 จึงมีกิจกรรมกับการรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันและร่วมมือกันในกิจกรรมนี้ และสมาชิกได้มีการลงพื้นที่ในตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ เพื่อจัดกิจกรรมและได้มีการสอบถามกับคนในชุมชนเรื่องการฉีดวัคชีน และได้แจกอุปกรณ์ป้องกัน เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยให้กับชาวบ้าน วัด และโรงเรียนเพื่อป้องกันจากโควิด -19 

อื่นๆ

เมนู