ดิฉันนางสาวณัฐรัตน์ รอบแคว้น ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร) ตำบลสวายจีก คณะวิทยาการจัดการ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานอยู่ที่ศูนย์ดำรงธรรม ที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ โดยมีนายวุฒิพงษ์ พงษ์วัน ตำแหน่งปลัดอำเภอ เป็นหัวหน้างาน เริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ 2 กุมาพันธ์ 2564

             หน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรม ที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ คือรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนทุกกรณี แล้วนำมาดำเนินการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง วิเคราะห์เรื่องราว ประนอมข้อพิพาท และให้ความธรรมกับทุกฝ่าย และปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ ในเบื้องต้นอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ อีกทั้งประสานการปฏิบัติงานและส่งต่อเรื่องราวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการต่อไป รายงานผลการปฏิบัติงานทันทีที่ได้รับเรื่องราวระหว่างการปฏิบัติ จนสิ้นสุดการทำงาน

             ส่วนดิฉันได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยทำงานปลัดประจำการศูนย์ดำรงธรรม งานที่ได้รับมอบหมายเป็นหลักจะเป็นการคีย์ข้อมูลร้องทุกข์ต่างๆ ลงระบบของกรมการปกครอง เพื่อป้องกันการสูญหายของเอกสาร และสะดวกรวดเร็วในการหาข้อมูลนั้นๆ งานส่วนย่อยจะเป็นงานช่วยเหลืองานต่างๆ ของทางอำเภอเมืองบุรีรัมย์ อาทิ การจัดงานรับบริจาคเลือดประจำอำเภอ การจัดทำโครงการเราชนะเพื่อช่วยรายที่ตกค้างไม่มีสมาร์ทโฟน งานจิตอาสา และงานอื่นๆ ตามคำสั่งของหัวหน้า จากการทำงานในเดือนแรกทำให้ดิฉันได้ทราบและเข้าใจการทำงานในองค์กรมากขึ้น มีการวางแผนการทำงาน ได้เรียนรู้จากข้อร้องทุกข์ต่างๆ เพื่อนำมาใช้เป็นกรณีศึกษาต่อไป
          

               งานจิตอาสา

        

      จัดสถานที่โครงการเราชนะ

 

   บริจาคเลือดที่     ว่าการอำเภอเมือง

 

อื่นๆ

เมนู