ดิฉัน น.ส คำนวน เพาะพูน ประเภทประชาชนทั่วไป ได้ลงพื้นที่สำรวจศักยภาพของบ้านสวายจีกหมู่ 14 ตำบลสวายจีกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ได้พบว่าความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่นี่มีอาชีพทำนาทำไร่เป็นส่วนมากและค้าขายชาวบ้านที่นี่ใจดีการพูดจาไพเราะ  บ้านสบายจีเป็นหมู่บ้านขนาดกลางมีจำนวนครัวเรือนอยู่ประมาณ 160 กว่าครัวเรือน แหล่งท่องเที่ยวของบ้านสวายจีกหมู่ที่ 4 ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว ไม่มีโรงแรมที่พัก แต่มีการเลี้ยงสัตว์ประจำถิ่นเช่น โค กระบือ ไก่บ้าน เป็นต้น

นอกจากนี้บ้านสวายจีกหมู่ 14 มีการทำปลาร้าขายและทำขนมจีนถือว่าขึ้นชื่อของหมู่บ้านนี้เลยก็ว่าได้

บ้านสวายจีกหมู่ 14 มีมีการทำน้ำประปาของหมู่บ้านเพื่อใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือนของหมู่บ้าน

ก็ถือว่าบ้านสวายจีกหมู่ 14 ก็ยังไม่มีปัญหาเรื่องการใช้น้ำค่ะ

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู