หลักสูตรพัฒนาทักษะตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ดิฉัน นางสาวรัตนาภรณ์ ยืนยิ่ง ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เทศบาลตำบลโนนเจริญ ได้ทำการลงพื้นที่ดูความเป็นอยู่ แหล่งสถานที่สำคัญ และการประกอบอาชีพและติดตามผลการทำงานของคนในชุมชน บ้านโคกใหญ่หมู่ 9 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด มีแหล่งโบราณสถานที่สำคัญหลายแหล่ง คือ เตาเผาสวาย เตาเผาตาเจียน ปราสาททอง ลานหินตัดบ้านกรวด โดยเป็นสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ซึ่งดูแลโดยกรมศิลปากรและคนในชุมชน เป็นสถานที่เก่าแก่โบราณที่ในอดีต เป็นแหล่งอาศัยอยู่ของกลุ่มบรรพบุรุษ เป็นสถานที่ ที่ใช้ในการเผาหม้อดิน ถ้วยชาม และโอ่ง ไห่ แจกันต่างๆ ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า 1000-2000 ปี และในช่วงนี้ คนในชุมชนบางส่วนเริ่มทำการกู้มันสำปะหลังขึ้นจากบริเวณพื้นที่นาเพื่อทำการลงนาว่านข้าว โดยมันสำปะหลังจะทำการปลูกหลังจากช่วงเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ เพื่อไม่ให้ที่นาว่างเปล่า หลังจากการกู้มันสำปะหลังและ จะเริ่มทำการเพาะปลูกข้าว ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม และเก็บเกี่ยวสิ้นสุดไม่เกินกุมภาพันธ์ นิยมปลูกกันมากในภาคอีสานเพราะไม่มีระบบชลประทานต้องอาศัยน้ำจากฝนเท่านั้น โดยข้าวที่ต้องปลูกในการทำนาแบบนาปี คือ ข้าวไวต่อช่วงแสง’ ซึ่งออกดอกตามฤดูกาลเฉพาะในเดือนที่มีความยาวของกลางวันสั้นหรือน้อยกว่า 12 ชั่วโมง เช่น ข้าวหอมดอกมะลิ 105 ไม่ว่าจะปลูกเมื่อไหร่ก็จะออกดอกช่วงเดือนตุลาคมเท่านั้น พันธุ์ข้าวนาปีจะแบ่งออกเป็น ‘ข้าวเบา’ หรือข้าวที่ออกดอกช่วงกันยายนถึงตุลาคม ‘ข้าวกลาง’ หรือข้าวที่ออกดอกช่วงตุลาคมถึงพฤศจิกายน และ ‘ข้าวหนัก’ หรือข้าวที่ออกดอกช่วงธันวาคมถึงมกราคม

อื่นๆ

เมนู