จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ Covid-19 ในประเทศไทยในปัจจุบันนี้ เป็นสถานการณ์ที่รุนแรงเป็นอย่างมาก พวกเราชาว u2t คณะผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลโนนเจริญและคณาจารย์ประจำหลักสูตร เห็นความสำคัญถึงความปลอดภัยของประชาชนทุกท่านในตำบลโนนเจริญอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  จึงได้ให้มีโครงการในการจัดทำเจลแอลกอฮอล์และสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับชุมชนตำบลโนนเจริญอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

                    

ผู้ปฏิบัติงานทุกคนและคณาจารย์ได้ทำการลงพื้นที่ช่วงเช้าของวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 ณ ศาลากลางบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 9  ณ ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์   และให้ตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านรวม10หมู่มาเข้ารับฟังการอบรมเรื่องเจลแอลกอฮอล์ และสเปรย์แอลกอฮอล์   และได้จัดทำเจลแอลกอฮอล์ และสเปรย์แอลกอฮอล์ เพื่อส่งมอบตัวแทนหรือผู้ใหญ่บ้านประจำหมู่บ้านเพื่อได้นำไปแจกให้ชาวบ้านใช้ในการป้องกันการแพราระบาดของเชื้อโควิด – 19และป้องกันเชื้อโรคต่าง ๆเพื่อช่วยส่งเสริมสุขภาพตนเอง

รูปภาพเจลแอลกอฮอล์ และสเปรย์แอลกอฮอล์ที่เสร็จสมบูรณ์

      

 

อื่นๆ

เมนู