ในช่วงเวลานี้ มีการระบาดของโควิต 19 ระลอกใหม่ที่ร้ายแรงกว่าเดิม จึงทำให้การลงพื้นที่เป็นไปได้อย่างลำบาก จึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัย

คือ  การติดต่อกันทางโทรศัพท์ และส่งข้อมูลกันทั้งภาพและเสียง รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ

ข้าพเจ้า นายวิฑูรย์  หินแก้ว ดูแลพื้นที่บ้านบัว หมู่ที่ 16 ได้พบปะพูดคุยกับนายสะอาด ทำนา อายุ 53 ปี เกษตรกรบ้านเลขที่ 233/2 บ้านบัว หมู่ที่ 16

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน นายสะอาดได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นในหลายสาขา เช่น การประกวดข้าว  หอมมะลิ ได้รับรางวัล ทั้งระดับตำบล อำเภอ จังหวัด

และระดับประเทศ เริ่มตั้งแตปี พ.ศ.2554 ซึ่งขณะนั้น ศูนย์ข้าวชุมชน (ทำเมล็ดพันธุ์ข้าวและอื่นๆจำหน่าย และยังได้ร่วมมือกับเกษตรกรคนอื่นๆที่ให้ความสนใจ)

ได้รับการสนับสนุนจากกรมการข้าวจังหวัดและระดับประเทศ  ต่อมานายสะอาด ได้เข้าร่วมโครงการกลุ่มข้าวอินทรีย์นาแปลงใหญ่บ้านบัว  และเข้าร่วม

ประกวด ก็ได้รับรางวัลทุกปีจนปัจจุบัน

นายสะอาด ทำนา ยังได้เข้าร่วมกลุ่มอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาโครงการเกษตรต่างๆ รวมทั้งอาสาให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้สนใจเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมของหมู่บ้าน

และได้ตั้งปณิธานไว้ว่า หากจะทำการเกษตรต้องเริ่มจากความรัก ความเอาใจใส่ เป็นพื้นฐาน วางแผน คาดการณ์และตั้งจิตหมายอย่างจริงจัง อย่าหยุดนิ่งอยู่กับที่

เนื่องจากทางศูนย์ข้าวชุมชนบ้านบัวหมู่ที่ 16 ได้รับการสนับสนุนจากกรมการข้าว ได้รวมตัวกันจำหน่ายพันธุ์ข้าว แล้วยังได้ตั้งกลุ่มข้าวอินทรีย์นาแปลงใหญ่ ซึ่ง

ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากมวลสมาชิก และได้เข้าร่วมประกวดระดับตำบล อำเภอ และจังหวัดบุรีรัมย์ด้วย

นายสะอาด ทำนา เกษตรกรดีเด่นคนนี้ ได้สร้างความมั่นใจให้ตนเองเป็นเบื้องต้น จากนั้นก้ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับเพื่อนเกษตรกรหลายคน

ทั้งให้ความเชืื่อมั่นและมั่นใจให้กับตนเอง ศึกษาหาความรู้ ไม่ว่าจะเป็นด้านการทำงาน ดำเนินชีวิต ก็จะมักได้รับผลสำเร็จ

ซึ่งประสบการณ์ของนายสะอาด ทำนาได้บอกว่า เชื่อมั่น และทำในสิ่งที่ตนเองคิดว่าถูก ต้องยอมรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เสริมความแข็งแกร่งให้ตนเอง ตั้งจุดหมาย

อย่างแจ่มชัด และขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน  เสริมความเชื่ือมั่นและคว้าชัยชนะมาไว้ในมือให้ได้

19 พฤษภาคม 2564

 

อื่นๆ

เมนู