หลักสูตร: AG02-(03)     โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

เมื่อวันที่ 10-12  เดือนมีนาคม  2564 เวลา 09.00 น. ณ หมู่ 9 บ้านหนองแต้ ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงฟื้นที่ หมู่ 9 บ้านหนองแต้ ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน ข้าพเจ้าได้มีการพูดคุยสอบถามชาวบ้านในชุมชน ซึ่งชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จากการสอบถามทราบว่าบ้านหนองแต้ หมู่ 9  ในปี พ.ศ. 2405 มีชาวบ้านได้อพยบย้านถิ่นฐานมาจาก อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีปู่หลววงราชเป็นผู้นำพา ปัจจุบันภายในหมู่บ้านมีสภาพแวดล้อมค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ มีบ่อเก็บน้ำของหมู่บ้านแต่ไม่เพียงพอต่อการใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีทำให้ต้องมีการเจาะน้ำปะปาจากบ่อบาดาลมาใช้เสริม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในหมู่บ้านคือพ่อปู่ อาชีพหลักของชาวบ้านคือ เกษตรกรรม (ทำนา) หลังจากฤดูการเก็บเกี่ยวชาวบ้านจะทำการปลูกผัก เก็บหอยเชอรี่ เพื่อบริโภครวมไปถึงค้าขายภายในชุมชน รวมไปถึงมีการเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ไก่ ปลา การประกอบอาชีพของคนในชุมชนส่วนใหญ่ 90% ประกอบอาชีพในชุมชน และประกอบอาชีพต่างจังหวัด 10% ในหมู่บ้านมีปราชญ์ชาวบ้าน จำนวน 2 คน ประกอบไปด้านปราชญ์ทางด้านประเพณีวัฒนธรรมและจักสาน ปัญหาที่พบในหมู่บ้านคือ ความสว่างไม่เพียงพอ ปัญหาล่องระบายน้ำเสียรอบหมู่บ้านไม่มี จึงอยากจะให้มีการจัดทำล่องระบายน้ำเสีย และได้มีงบประมาณจากภาครัฐบางส่วนมาจัดทำถนนคอนกรีต

อื่นๆ

เมนู