การปฏิบัติงาน ประจำเดือนมีนาคม ของนางสาวพรรณราย เทพผา ผู้ปฏิบัติงานประจำหลักสูตร โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ AG 03 (1) ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน รวมทั้งเป็นการสร้างประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทักษะด้านต่างๆ อันนำไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาและต่อยอดสู่การประกอบอาชีพต่อไป

จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล พบว่า ประชาชนในพื้นที่ตำบลพรสำราญ มีการประกอบอาชีพด้านเก ษตรกรรมเป็นหลัก วิถีการผลิตส่วนใหญ่ของประชาชน คือ การทำนาข้าว และยังมีการปลูกพืชไร่ประกอบกับการทำนา พืชไร่ที่พบ ได้แก่ อ้อย และ มันสำปะหลัง  นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสัตว์เพื่ออุปโภคและบริโภค เช่น วัว ควาย สุกร ไก่ และเป็ด เป็นต้น

หมู่บ้านพรสำราญเป็นหมู่บ้านที่ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก มีการทำนาข้าวปีละ 1 ครั้ง ซึ่งหลายครัวเรือนมีการประกอบอาชีพเสริมจากการทำนาแตกต่างกันออกไป เช่น การทอเสื่อ ปลูกผักเพื่อนำไปจำหน่าย และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

การเลี้ยงสัตว์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของชาวบ้านในการสร้างรายได้เสริมจากการทำเกษตรกรรม นายจันทร์ ตระกุลรัมย์ ชาวบ้านในหมู่บ้านพรสำราญ ซึ่งมีอาชีพหลักคือการทำนา ได้เลือกเลี้ยงสุกรเพื่อหารายได้เสริมมาเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในครัวเรือน ผู้เขียนได้สอบถามนายจันทร์ว่าเหตุใดจึงเลือกเลี้ยงหมูเป็นอาชีพเสริม นายจันทร์ได้กล่าวว่า สะดวกแบบนี้ เนื่องจาก หมูเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย เพียงแค่มีอาหารและน้ำพียงพอก็สามารถเลี้ยงหมูได้แล้ว ต่างจากการเลี้ยงวัวซึ่งต้องปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติ ต้องหาหญ้ามาเพื่อเป็นอาหาร แต่หมูกินได้ทุกอย่าง บางครั้งมีเศษอาหารเหลือก็สามารถนำมาเป็นอาหารเลี้ยงหมูได้แล้ว เป็นการลดต้นทุนค่าอาหารในการเลี้ยง ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน นายจันทร์ เลี้ยงหมูรุ่นละ  10  ตัว   ระยะเวลาเลี้ยง  4 – 5 เดือน/รุ่น   มูลหมูนำไปใส่แปลงปลูกพืช อาหารที่ใช้เลี้ยงเป็นผักผสมกับปลายข้าวต้ม  ผสมกับรำ  หยวกกล้วย และผักโขม หรือเศษอาหารต่างๆ

จะเห็นได้ว่าการเลี้ยงหมูเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจ เพราะเลี้ยงง่าย ใช้อุปกรณ์ และพื้นที่ในการเลี้ยงไม่มาก เหมาะกับเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่ง เพราะใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงเพียงแค่ 4-5 เดือนเท่านั้น ก็สามารถจับไปจำหน่ายได้ และใช้ทำเมนูอาหารได้หลากหลายเมนู มีตลาดรองรับมากมาย

 

อื่นๆ

เมนู