บทความ

เรื่อง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ

( มหาวิทยาลัยสู่ตําบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ )

(ประจําเดือน มีนาคม)

นางสาววราภรณ์ อรรถมนัดถุ์ ประเภท นักศึกษา (รับผิดชอบพื้นที่ ตําบลพรสําราญ)

 

หลังจากที่ข้าพเจ้า และทีมงานปฏิบัติงานตำบลพรสำราญ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว ทำให้ได้ทราบถึงความเป็นอยู่ของชุมชนทั้ง 19 หมู่บ้าน สภาพปัญหาของชุมชน ความต้องการของชุมชน และอาชีพส่วนใหญ่ของชาวบ้านในตำบลพรสำราญ

ปัญหาที่พบเห็นของหมู่บ้านหนองกุง ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค เนื่องจากบริเวณนั้นไม่มีแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อใช้สอย ชาวบ้านมีความต้องการที่จะจัดหางบประมาณในการสร้างแหล่งน้ำบาดาลและผลิตน้ำดื่ม เพื่อเป็นการประหยัดในการซื้อน้ำดื่มสำหรับบริโภค ปัญหา ที่สอง คือ ปัญหาขยะ การทิ้งขยะไม่ถูกที่ ทำให้หมู่บ้านไม่สะอาดน่าอยู่ ชาวบ้านจึงต้องการถังขยะสำหรับคัดแยกขยะ เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของหมู่บ้าน ปัญหาต่อไป คือ ปัญหาน้ำเสีย ส่งกลิ่นเหม็นตามร่องน้ำ ส่งผลให้ผู้ที่สัญจรไปมาได้กลิ่นอันไม่พึงประสงค์ แนวทางแก้ปัญหาที่ชาวบ้านต้องการคือ นำท่อมาฝังเพื่อลำเลียงน้ำเสีย เพื่อลดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์นั้นได้ ปัญหาต่อไป คือ ปัญหาถนนหนทาง เนื่องจากถนนยังเป็นถนนลูกรังในบางพื้นที่ ทำให้การสัญจรไปมาของชาวบ้านไม่สะดวก ปัญหาสุดท้าย คือ ปัญหาเสาไฟฟ้า เนื่องจากเสาไฟฟ้ามีไม่เพียงพอ เข้าไม่ถึงพื้นที่บางส่วน ชาวบ้านจึงมีความต้องการขยายพื้นที่เสาไฟฟ้าเพิ่มเติม

อาชีพส่วนใหญ่ที่พบเห็นในหมู่บ้านหนองกุง คือ ทำเกษตรกร นั่นคือ ทำนา และทำไร่อ้อยเป็นส่วนใหญ่ อาชีพที่เป็นจุดเด่นของหมู่บ้าน คือ อาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน นั่นคือ การทำมีด ซึ่งเป็นอาชีพที่ทำรายได้ให้คุณตาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านหนองกุงจำนวนมาก คุณตาทำมาหลายปี ทำขายส่งให้นอกพื้นที่ตำบล ซึ่งเป็นอาชีพที่น่าสนใจอีกหนึ่งอาชีพ และควรส่งเสริมพัฒนาคุณตาต่อไป

ต่อมา ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพของแต่ละชุมชน ซึ่งน่าสนใจ และมีความคิดสร้างสรรค์ มีทั้งการทอผ้าไหมลายต่างๆ และทอเสื่อ มีทั้งการทำดอกไม้จันทน์หลากสี ชาวบ้านที่ให้ข้อมูลยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นกันเอง มีความรู้และประสบการณ์ พร้อมที่จะให้ความรู้แก่ทีมงานอย่างเต็มที่

ภาพการทอผ้าไหม

ภาพดอกไม้จันทนืที่ชาวบ้านได้ทำ

ภาพการทอเสื่อ

อื่นๆ

เมนู