บทความ

เรื่อง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ

( มหาวิทยาลัยสู่ตําบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ )

(ประจําเดือน กุมภาพันธ์)

นางสาววราภรณ์ อรรถมนัดถุ์ ประเภท นักศึกษา

(รับผิดชอบพื้นที่ ตําบลพรสําราญ)

         ช่วงแรก อาจารย์มีการนัดประชุมกันกับทีมงานทาง Google Meet ในเวลา 13.30 น. – 15.00 น. เพื่อชี้แจงรายละเอียดในการปฏิบัติงานและวางแผน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละหมู่บ้าน  ทีมงานมีการเข้าพบทาง อบต. พรสำราญ เกี่ยวกับรายละเอียด และจุดประสงค์ของการปฏิบัติงานโครงการในครั้งนี้ เพื่อส่งหนังสือขออนุญาตลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในตำบลพรสำราญ

        ช่วงที่สอง ได้นัดวันเพื่อลงพื้นที่คือวันที่ 6 กุมภาพันธ์ เพื่อไปขออนุญาตลงพื้นที่ที่ อบต.พรสําราญ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนย่านาง เพื่อไปขอข้อมูลเบื้องต้น

         ช่วงที่สาม ได้ลงพื้นที่ ทั้ง 19 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านพรสำราญ บ้านผักกาดหญ้า บ้านโนนย่านาง บ้านโนนเมือง บ้านสระปะคำ บ้านสระบัว บ้านหนองขวาง ใหญ่ บ้านหนองขวางน้อย บ้านจังหัน บ้านหนองดุมน้อย บ้านสำโรง บ้านตะคร้อ บ้านน้อยสุขสันต์ บ้านหนองกุง บ้านหัวถนน บ้านโคกเพชร บ้านเพชรบูรพา บ้านบัวทอง บ้านเสม็ด เพื่อส่งหนังสือขอลงพื้นที่ให้กับผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชน ได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบว่าจะมีทีมงามจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้ามาสอบถาม เก็บข้อมูล เพื่อให้ชาวบ้านให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล ตอบแบบสอบถามเป็นไปด้วยดี

          ต่อมา ข้าพเจ้าเป็นนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายงานในช่วง วันศุกร์-อาทิตย์ เพื่อไปเก็บข้อมูลที่ตกหล่น จากกลุ่มประชาชน และ บัณฑิตจบใหม่ มาทําเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบข้อมูลให้สมบูรณ์เรียบร้อย ทั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงาน จะดําเนินการลงพื้นที่เก็บข้อมูลคนในชุมชนทุกหมู่บ้านในตําบลพรสําราญ ต่อไป เก็บรวบรวมข้อมูลมาประเมินภาพรวมของชุมชนและตําบล เพื่อทําการวิเคราะห์ สรุปปัญหาและความต้องการของคนในชุมชน เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน

 ภาพขอข้อมูลเบื้องต้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนย่านาง

อื่นๆ

เมนู