1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG03(1) - ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง
  4. โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ AG03 (1) รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนเมษายน

โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ AG03 (1) รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนเมษายน

  การปฏิบัติงาน ประจำเดือนเมษายน ของนางสาวพรรณราย เทพผา ผู้ปฏิบัติงานประจำหลักสูตร โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ AG 03 (1) ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน รวมทั้งเป็นการสร้างประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทักษะด้านต่างๆอันนำไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาและต่อยอดสู่การประกอบอาชีพต่อไป

ไร่ดินชุ่มฟ้า แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแนวใหม่ 

  ‘ไร่ดินชุ่มฟ้า’ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสานแบบยั่งยืนตามรอยพ่อหลวงที่สร้างจากความมุ่งมั่นของเกษตกรรุ่นใหม่ ภายใต้แนวคิด “ป่ากินได้” เพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่ 9

ไร่ดินชุ่มฟ้า ตั้งอยู่ที่ บ้านสำโรง ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

    จากเคยปลูกอ้อยมากว่า 20 ปี ทำให้พื้นดินตายเพราะสารเคมี จนเมื่อปี 2559 ได้พลิกทำเกษตรแบบผสมผสานตามรอยพ่อ เกิดแรงผลักดันในการพัฒนาและพลิกฟื้นการทำเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรปลอดภัยไร้สารพิษ ประกอบกับนโยบายจังหวัดบุรีรัมย์ที่มุ่งเน้นและพัฒนาไปสู่การเป็นจังหวัดท่องเที่ยว จึงมีแนวคิดทำเกษตรเชิงท่องเที่ยว ก่อเกิดเป็น “ไร่ดินชุ่มฟ้า” ดูแลและบริหารจัดการโดยบุคคลในครัวเรือน เราเรียกกันว่า “เกษตร 3 รุ่น” คือ รุ่นพ่อแม่ รุ่นลูก รุ่นหลาน ช่วยกันคิดช่วยกันทำ เริ่มดำเนินการทำเกษตรแบบผสมผสานในเชิงท่องเที่ยว ตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม 2559 โดดเด่นในเชิงท่องเที่ยวศึกษาเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ไม้ให้เหมาะกับดินฟ้าอากาศภายในแนวคิด “เปลี่ยนดินเปลี่ยนฟ้าไม่ได้ ต้องเปลี่ยนพืช” มีการปลูกผลไม้ พืช ผัก มากมาย เช่น มัลเบอร์รี่ทั้งสายพันธุ์ไทย-เทศ มะละกอ เสาวรส อินทผาลัม ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมัลเบอรี่ ผลิตออกมาในรูปแบบของน้ำมัลเบอรี่สกัด

 

 

 

 

 

ปัจจุบัน ไร่ชุ่มฟ้าแห่งนี้ กลายเป็นศูนย์เรียนรู้เชิงเกษตรผสมผสานที่เปิดให้เข้าชมฟรี เพื่อเรียนรู้แนวทางการทำเกษตร แล้วยังสามารถกินมัลเบอร์รี่ในสวนได้ด้วย เพราะทางสวนไม่ใช้สารเคมี

https://www.youtube.com/watch?v=F4dpOMqmrjc

 

อื่นๆ

เมนู