จากการที่ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้สำรวจข้อมูลในเดือนที่ผ่านมา จัดทำเอกสารสำรวจข้อมูล จากนั้นได้นำมากรอกข้อมูลและได้ลงพื้นที่หาข้อมูลในบางส่วนเพิ่มมาขึ้นอีกด้วย จากการกรอกข้อมูลลงไปพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนแต่ไม่มากมัก

อาชีพรองลงมาจะเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไป โดยประชาชนจะรับจ้างคนในหมู่บ้านหรือคนในชุมชน ในอีกมุมมองหนึ่งถือได้ว่าเป็นการช่วยเหลือกัน เป็นการกระจายรายได้ให้คนในหมู่บ้านและยังช่วยสร้างอาชีพ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีงามอีกด้วย  ปัญหาที่พบมากที่สุดประชาชนต้องการเทศบาลในการกำจัด/เก็บขยะไปทำลายและยังต้องการให้มีถึงขยะอยู่หน้าบ้าน มีปัญหาเพิ่มเติมในบางส่วนอีกเช่น ปัญหาว่างงาน น้ำประปาไม่พอใช้ ภัยแล้ง เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ก็จะได้นำมาวิเคราะห์ว่าจะร่วมช่วยเหลือพัฒนาตำบลได้อย่างไรในขั้นตอนถัดไป นอกจากจะได้ข้อมูลต่างๆจากแบบสอบถาม/แบบสำรวจแล้ว ได้ลงพื้นที่ในการสำรวจแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง นั่นคือ อุทยานปราสาทหินเขาพนมรุ้ง ได้ลงพื้นที่เป็นทีม ทำให้ได้ผ่อนคลาย สำรวจหาความรู้ เรียนรู้ที่มาของพนมรุ้งและที่สำคัญได้สร้างสัมพันธ์กับบุคคลที่ทำงานร่วมกัน เป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันอีกด้วย

 

อื่นๆ

เมนู