สวัสดีครับ ข้าพเจ้า ชื่อ นาย ฉันทกะ ศรีเมือง ได้ปฎิบัติหน้าที่ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ โดยสังกัด ประเภทประชาชน คณะพยาบาลศาสตร์ (NS04) ลงพื้นที่สำรวจ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ตำแหน่งหน้าที่ คือ เป็น เจ้าหน้าที่ Admin

        ข้าพเจ้าและคนในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ลงสำรวจพื้นที่ ได้ทำการจัดการประชุมและแบ่งหน้าที่ ของแต่ล่ะบุคคลในการลงพื้นที่สำรวจภายใน ตั้งแต่ วันที่7 – 30 กุมภาพันธ 2564 โดยข้าพเจ้า เป็นเจ้าหน้าที่ Admin มีหน้ารวบรวมข้อมูลการสำรวจ เช่น รูปภาพ คลิปเสียง คลิปวีดีโอ ตำแหน่งที่ตั้งของหมู่บ้าน ตำแหน่งสถานที สำคัญต่างๆ นำมาจัดแต่ง ออกแบบและแก้ไข ให้เป็นรูปแบบ เอกสาร รูปแบบข้อมูลในคอมพิวเตอร์ และรูปแบบข้อมูลในโทรศัพท์ เพื่อใช้ในการ วิเคราะห์ ประเมิน และสรุป การลงพื้นที่สำรวจของกลุ่ม NS04

          ก่อนเริ่มการลงพื้นที่สำรวจ ข้าพเจ้าได้ทำการสร้างแบบฟอร์ม สำรวจเบื้องต้นจาก Google from เพื่อให้ทีมสำรวจ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำรวจได้ 2 วัน ทางสถาบันได้ทำการอนุมัติแบบฟอร์มส่วนกลาง มาให้ทีมสำรวจได้ใช้เก็บข้อมูล ข้าพเจ้าจึงได้ทำการ รวมรวบภาพถ่ายการทำงานของทีมสำรวจ อาทิเช่น ภาพเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร ภาพการสนทนากับชาวบ้าน ภาพการขอข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ และประวัติ ชาวบ้านใน ตำบลโนนขวาง รวมถึง สถานที่สำคัญ ต่างๆ เช่น วัด โรงเรียน ร้านสหกรณ์หมู่บ้าน เป็นต้น ข้าพเจ้าได้นำมา จัดและออกแบบ เป็นข้อมูลในรูปแบบ microsoft word และ PFD และได้ทำการ จัดทำ วีดีโอ ในการลงพื้นที่สำรวจเบื้องต้น ของกลุ่ม NS04 มา 1 ตอน

 

         การลงพื้นที่สำรวจ ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ก็ได้ทราบว่า มีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ซึ่งทีมงานได้ลงสำรวจช่วงแรกประมาณ 3 หมู่บ้าน จำนวน 239 หลังคาเรือน ก็จะได้ผลดังต่อไปนี้ อาชีพของชาวบ้าน จะเป็นเกษตรกร สะส่วนใหญ่ 85-90 % ซึ่งบุคคลที่อยู่อาศัยในหมู่บ้าน ก็จะเป็นกลางคน ประมาณ30-35 % ผู้สูงอายุ ซะ 50-55 % จะมีเด็กและวัยรุ่นเป็นส่วนน้อย และสถานการณ์โควิดในหมู่บ้าน ยังไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด

ลิงค์วีดีโอที่จัดทำ

 

อื่นๆ

เมนู