บทความ การลงพื้นที่ปฏิบัติติงานในเดือนเมษายน 2564

ข้าพเจ้า นางสาวเกศิณี   ภักดีพันธ์ ผู้จ้างงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ NS – 02 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานและคณาจารย์

ข้าพเจ้าและทีมงานรวม 18 คน ได้ลงพื้นที่ในการเก็บแบบสอบถามและศึกษาปัญหาความต้องการของชุมชนและสำรวมข้อมูล Big Data ของครัวเรือนตำบลชุมเห็ด และ สำรวจข้อมูลผลกระทบจากสถานการ์ณระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19 โดยใช้แบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มาสอบถามแก่ประชาชนตำบลชุมเห็ด รายละเอียดตามแบบสอบถามที่ส่วนกลางมอบหมายให้ดำเนินการสอบถามในการนี้ ข้าพเจ้าได้นำข้อมูลดังกล่าวมาบันทึกลงแบบฟอร์มส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูล ตามที่ทางส่วนกลางได้กำหนดไว้ให้กับผู้ปฏิบัติติงาน

โดยในเดือนนี้ ได้นำข้อมูลของแต่ล่ะหมู่บ้านที่ได้สำรวจมาทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 5 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ,ตอนที่ 2 ภาวะด้านเศรษฐกิจของครัวเรือนและชุมชน ,ตอนที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของชุมชน ,ตอนที่ 4 ด้านการท่องเที่ยวของชุมชน และตอนที่ 5 สภาพและความต้องการของชุมชนและหมู่บ้าน และได้รวบรวมกันจัดทำเป็นเล่มรายงาน

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ หมู่10 บ้านหนองตราดน้อย ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำการแจกแมสและเจลล้างมือ เพื่อให้ประชาชนได้นำไปใช้ประโยนช์และป้องกันการระบาดของโรค covid -19 ที่ระบาดในช่วงนี้ด้วย

วันที่ 8 เมษายน 2564 ข้าพเจ้าและตัวแทนทีมงานกลุ่มตำบลชุมเห็ด จำนวนรวม10 คน ได้เข้าร่วมประชุม MOU การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ โรงพยาบาลบุรีรัมย์

ต่อมาได้ทำการเรียน e-Learning  ทางด้านภาษาอังกฤษ ด้านสังคมจิตวิทยา และด้านดิจิทัล ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ ครบทุกด้าน ด้านล่ะ 20 ชั่วโมงครบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มขึ้น และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

ปัญหาและอุปสรรคในการลงพื้นที่   ในขณะนี้มีการระบาดของโรค covid 19 ระลอกใหม่ขึ้น และมีมาตราการควบคุมทุกพื้นที่ จึงทำให้มีปัญหาเข้าพื้นที่ไม่ได้ จึงไม่สะดวกในการลงพื้นที่ในช่วงนี้

ต้องขอขอบพระคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้มีโครงการดีๆแบบนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างการทำงานในส่วนของบัญฑิตจบใหม่และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน ขอบคุณค่ะ

อื่นๆ

เมนู