เมืองโพธิ์เซราะกราวบ้านแอง
                                                                                                                                  ศรีแพร สวัสดิ์รัมย์                                 ตำบลเมืองโพธิ์ เดิมแยกออกมาจากตำบลตาเสามีหมู่บ้านทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ชาวบ้านส่วนใหญ่เกาะกลุ่มกันอยู่ในพื้นที่ละแวกเดียวกัน ซึ่งใช้ภาษาเขมรเป็นภาษาท้องถิ่น
                              ข้าพเจ้านางศรีแพร สวัสดิ์รัมย์ ภาคประชาชนได้รับผิดชอบลงพื้นที่สำรวจบ้านเมืองโพธ์ หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและชุมชน รายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในการให้ความสะดวกในการต้อนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้ข้อมูลในแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชนรวมถึงแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบโควิด-19 

                              บ้านเมืองโพธิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ห่างจากอำเภอห้วยราชเป็นระยะทาง 15 กิโลเมตร ประชากรหนาแน่น มีครัวเรือน 59 ครัวเรือน ประชากรจำนวน 308 คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกข้าวเป็นอาชีพหลัก รับจ้างทั่วไป ทอผ้า เป็นอาชีพเสริม หลังจากหมดฤดูเก็บเกี่ยวหรือวางงาน ประชาชนบ้านเมืองโพธิ์ หมู่ที่ 6 จะนำผลิตภัณฑ์จากการทอผ้ามาจำหน่ายในชุมชนและนอกชุมชน ซึ่งยังไม่มีการจัดตั้งกลุ่ม
                        นอกจากนั้นคนในชุมชนยังปลูกผักไว้บริโภคในครัวเรือนถ้าเหลือผักจากการบริโภคทั่วไปก็จะนำมาจำหน่ายตามชุมชนเพื่อเป็นรายได้เข้าครัวเรือนอีกทางหนึ่ง
ในขณะเดียวกันคนในชุมชนประสบปัญหาการว่างงาน ปัญหาความยากจน ปัญหาหนี้สิน รวมทั้งผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ทำให้ประชาชนต้องอยู่อย่างระมัดระวังและดูแลตัวเองมากขึ้น และการประกอบอาชีพก็ค่อนข้างลำบาก จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ ข้าพเจ้าฯ ได้ทราบข้อมมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปวิเคราะห์ เพื่อวางแผนการพัฒนาส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นต่อไป

              

อื่นๆ

เมนู