แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

จากมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

ชุมชนหนองปรือ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน (01)

และแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรค covid-19 (02)

ในการลงสำรวจข้อมูลในชุมชนหนองปรือนั้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยพี่น้องชาวบ้านในชุมชนต่างให้ความร่วมมือโดยเฉพาะท่านประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งได้ความอนุเคราะห์ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และแนะนำสมาชิกในชุมชนให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม เพื่อนำข้อมูลที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสมาชิกในชุมชนก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเช่นกัน

                                              

ลักษณะและบริบทของชุมชนหนองปรือนั้นอาคารบ้านเรือนจะมีตึกแถวเป็นคูหาและประชากรส่วนใหญ่จะมีการประกอบอาชีพค้าขายอาหารเครื่องดื่ม ช่างทั่วไป ตัด ดัด เชื่อมเหล็ก บริการด้านเสริมสวย ซักรีด ฯลฯ ในชุมชนแห่งนี้จะมีสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจซึ่งอยู่คู่บ้านคู่เมืองบุรีรัมย์มายาวนาน นั่นคือวัดอินทรวนารามหรือที่สมาชิกในชุมชนจะเรียกว่าวัดป่าหนองปรือโดยวัดป่าหนองปรือแห่งนี้ได้มีการจัดงานประเพณีต่างๆ ประจำปี อทิเช่นประเพณีสงกรานต์ ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ซึ่งถือเป็นแห่งรวมศรัทธาของสมาชิกในชุมชนและชาวบุรีรัมย์อีกแห่งหนึ่ง

                  

ชุมชนหนองปรือแห่งนี้ถือเป็นชุมชนเก่าแก่ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองบุรีรัมย์มาอย่างยาวนานและมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย คนในชุมชนอยู่กันแบบพี่น้องเพิ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันจึงทำให้ชุมชนแห่งนี้สงบสุข ไร้ซึ่งปัญหาที่จะทำให้มีผลกระทบอันร้ายแรงต่อคนในชุมชน ทั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชนและเจ้าหน้าที่ในชุมชนโดยเฉพาะทีมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งได้ดูแลเอาใจใส่สมาชิกในชุมชนเป็นอย่างดีโดยมีการออกเยี่ยม ให้คำปรึกษา แนะนำตลอดจนช่วยเหลือเป็นประจำทุกเดือน

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู